Avslutat projekt

Biologisk kontroll av grankotterost i Sveriges fröplantager

Biologisk kontroll har visat sig vara en effektiv metod att begränsa skadeverkningen av flera svampsjukdomar både i jord- och skogsbruk och ses som ett miljövänligt alternativ.

Grengren i närbild. Foto Ulrika Lagerlöf

Skogsägarnas vilja att använda sig av förädlat plantmaterial är i dag hög eftersom det är ett effektivt sätt att öka skogsproduktionen och på sikt avverkningsmöjligheterna. Använd­ningen begränsas av tillgången på förädlat frö och idag råder det brist eller begränsad tillgång i större delen av Sverige. Ett av de stora hoten mot en nationell granfröproduktion är förluster pga. grankotterost, Thekopsora areolata. Därför behövs nya kontrollmetoder. Biologisk kontroll har visat sig vara en effektiv metod att begränsa skadeverkningen av flera svampsjukdomar både i jord- och skogsbruk och ses som ett miljövänligt alternativ.

I det här projektet planeras analyser av svampsamhällen på friska och grankotterost-infekterade grankottar för att identifiera svampar som kan användas för biologisk kontroll av grankotterost. Vi kommer med hjälp av PCR (Polymerase Chain Reaction eller polymeras­kedjereaktion) mångfaldiga en svampspecifik barcodingsekvens för att bestämma hur många och vilka svamparter som finns på kottarna samt deras relativa mängd i prover från friska och av grankotterost angripna kottar. På så sätt kommer svampar som har en negativ påverkan på grankotterost att identifieras.

Det långsiktiga målet är att finna en effektiv och miljövänlig metod att begränsa grankotte­rostens skadeverkning på svensk granfröproduktion för att säkerställa hög fröproduktion av förädlat granmaterial till svenskt skogsbruk.

Sammanfattning av projektets resultat

  • De preliminära resultaten indikerar att svampsamhällena på blommor, friska
    respektive grankotterostinfekterade kottar är olika.
  • Preliminärt kan vi säga att det inte förekommer någon svampart som är direkt kvalitativt antagonistisk till grankotterost svampen.

Det långsiktiga målet är fortfarande att finna en effektiv och miljövänlig metod att begränsa grankotterostens skade­verkning på svensk granfröproduktion för att säkerställa hög fröproduktion av förädlat granmaterial till svenskt skogsbruk. Därför kommer analyser av kvantitativa skillnadet i svampsamhällena fortgå för att försöka identifiera svampar som har en större eller mindre negativ påverkan på
grankotte­rostsvampen.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2015

Åke Olson

Forskare

Forskning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.