Avslutat projekt

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

Programmets syfte är att i nära samarbete med olika intressenter utveckla och sprida kunskap i skogsskötsel­ämnet samt att utbilda en ny generation skogsskötsel­forskare med kunskap om praktisk skogsskötsel och en förståelse för växtfysiologiska och ekologiska processer.

Björkskog

Vi ställer höga krav på skogen. Den ska ge oss byggnadsmaterial, förnyelsebar energi, kemiska produkter och pappersmassa. Skogsbruket ska vara effektivt samtidigt som viktiga natur- och kulturvärden ska bevaras. Dessutom ska skogen erbjuda sociala värden som rekreation, jakt och turism. Detta innebär stora utmaningar för skogsskötseln. Med ett gemensamt forsknings­program vill SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk bidra till att vidareutveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa skogsskötseln till dagens och framtidens behov och förutsättningar. Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. En dialog kommer också att föras med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor. Samarbeten och dialoger förs kontinuerligt i olika grupperingar under programtidens gång.

Programmet kommer att bestå av sex doktorandprojekt, en delad forskartjänst samt ett kommunikationsprojekt. Projekten ska vara inriktade på olika faser i skötseln för att på så sätt skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Samtliga projekt har som övergripande syfte att utgå från ett mer variationsrikt skogsbruk och att ta till vara på ny teknik och digitala datakällor. De sex forskningsprojekten är: i) Föryngring av tall, ii) Smarta föryngringar, iii) Röjningsmodeller, iv) Gallra med generell hänsyn, v) Effektiv beståndsbehandling och vi) Skogsskötsel i barr-löv blandskog.

Kommunikation med olika delar av skogssektorn är en viktig del av programmet. Traditionella kommunikationsvägar som t.ex. exkursioner och skogskvällar blandas med nya som webkurser och applikationer för mobiltelefon och surfplattor.

Forskningsprogrammet kommer att stärka kompetensen inom skötselområdet och se till att både befintlig och ny kunskap kommer skogsbruket till gagn.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2017

Urban Nilsson

Professor

Sydsvensk skogsvetenskap

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.