Avslutat projekt

Lektionssal Åryd – Tallens genetik och förädling

Syftet med projektet är att på ett demonstrativt sätt visa upp de genetiska vinster man har skapat genom förädling av tall genom att skapa en lektionssal på Skogssäll­skapets fastighet Åryd utanför Växjö. Försöket skall även ge information om trädslagets genetiska variation och visa på effekter av förflyttning.

Tallförsök. Foto: Johan Kroon

Foto: Johan Kroon

En förnyelsebar skogsråvara från tall kommer att kunna bidra till bioekonomins framväxt och en hållbar samhällsutveckling genom att minska vårt fossilberoende. En viktig del för bioekonomins fortsatta utveckling är skogsråvarans och tallskogens framtida produktion. Drivkraften att investera i en produktutveckling baserad på skogen som råvara baseras på kunskap kring det framtida skogtillståndet.

Svensk skogsträdsförädling gör kontinuerligt framsteg med nya sorter som följd. Skogsträdsförädlingen bidrar till att öka tillgången av en förnyelsebar råvara som är producerad från träd som är bättre rustade för att möta framtidens klimat. Förädlade skogsträd kan på ett mycket effektivt sätt, och utan negativa bieffekter, öka skogsproduktionen och bidra till att minska negativa effekter av koldioxid och andra växthusgaser vid användning av fossila råvaror som bidrar till den globala uppvärmningen.

Kunskap om genetikens betydelse och olika frökällors odlingsvärde ger skogsbruket bättre beslutsunderlag för att anpassa skogsodlings­materialet till framtida klimat. Det är därför av stor vikt att resultaten från förädlingsverksamheten kommuniceras till skogsbruket. Pedagogiska demonstrationsförsök har identifierats som extra värdefulla i detta avseende.

Syftet med ansökan är att etablera ett designat fältförsök med ändamålet att visa genetiska vinster för tall med olika förädlingsnivåer. Försöket skall även ge information om trädslagets genetiska variation och visa på effekter av förflyttning. Även tallens produktion i jämförelse med andra trädslag kommer att vara en viktig del i det pedagogiska upplägget. Projektets långsiktiga målsättning är att bedriva skoglig undervisning i Åryd. Försöket kommer att kunna ingå som ett moment i den nya skogliga Mastern och vara en fortsättning av det samarbete som byggts upp inom FRAS-projektet och som leds av SLU/Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Linnéuniversitetet och Skogforsk.

Ämne: Skogsträdsförädling
Startår: 2020

Johan Kroon

Forskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.