Pågående projekt

Hur skapa funk­tionella kant­zoner vid gallring?

I projektet testas hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd.

Vatten i skogen. Foto: Line Djupström

Foto: Line Djupström

Att lämna funktionella kantzoner mot vattendrag och sjöar är en bra åtgärd för att skydda vattnen mot oönskad påverkan av skogsbruk. Det är en del av skogsbrukets vardag eftersom skogsmarken dräneras av otaliga vattendrag, diken och sjöar. Att ta hänsyn till skogens vatten är en förutsättning för ett hållbart skogsbruk och därför mycket angeläget vilket avspeglas i skogsvårdslagen, skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn och FSC och PEFCs certifieringsstandarder.

I Sverige började kantzoner längs vatten introduceras under 1990-talet med fokus på att lämna en kantzon vid slutavverkning då förhållandena ändras drastiskt. Idag rekommenderar man ofta att börja planera tidigt under omloppstiden för att skapa stormfasta kantzoner med en betydande andel lövträd. I skogsbrukets målbilder för kantzoner längs sjöar och vattendrag ges exempel på hur man kan göra bland annat vid röjning och gallring. Detta bygger i stor utsträckning på praktiska erfarenheter eftersom det vetenskapliga underlaget är litet även internationellt sett.

I detta projekt vill vi i kontrollerade fältförsök testa hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd. Provytor kommer att läggas ut längs med permanenta vattendrag och gallras enligt följande: 1) ingen gallring, 2) normal gallring dvs ca 30% av grundytan tas ut, 3) hårdare gallring dvs 50% av grundytan tas ut i första hand barrträd och 4) alla barrträd gallras bort. De kortsiktiga effekterna på botten-, fält-, busk- och trädskikt följs upp inom ramen för detta projekt men försöken anläggs för att kunna följas under lång tid, flera årtionden. Målet är att ge skogsbruket bättre underlag för hur man i samband med gallring kan lägga grunden för kantzoner med högre funktionalitet.

Läs mer om projektet hos Skogforsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2021

Eva Ring

Forskare

Forskar om miljöeffekter på vatten och mark av olika skogsbruksåtgärder. Har deltagit i olika arbeten för att utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.