Pågående projekt

Naturvårdande skötsel i ädellöv­skog – en bildguide

I projektet produceras en bildguide om naturvårdande skötsel i ädellövskogar, och andra skogar med inslag av ädellövträd.

En ek som samsas med en hasselbukett i hagmark. Foto: Jörg Brunet

En ek som samsas med en hasselbukett i hagmark. Foto: Jörg Brunet

Många skogsägare och skogsförvaltare efterfrågar mer kunskap om hur man kan sköta skogar med naturvårdsmål så att deras natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. Att sprida sådan kunskap genom dokumentation av lämpliga fallstudier och praktiska råd är ett viktigt bidrag för att nå miljömålet Levande skogar.

Inom det föreslagna projektet kommer jag att producera en bildguide om naturvårdande skötsel i ädellövskogar och andra skogar med inslag av ädellövträd. Genom fotodokumentation ska fallstudier från frivilliga avsättningar (målklass NS) och vissa formellt skyddade skogar med skötselbehov presenteras i en bildguide som inspiration för skogsägare, förvaltare, rådgivare och entreprenörer.

Fallstudierna kommer att omfatta ett brett urval av ädellövrika skogstyper med visst fokus på skötselkrävande ekmiljöer. Urvalet av fallstudier sker i samarbete med bland annat skogsägarföreningar, stiftelser, samt Länsstyrelser och Skogsstyrelsen.

Bildguiden kommer att omfatta 80-100 sidor med tyngdpunkten på bildmaterialet och korta beskrivande bildtexter. Tanken är att dokumentera vissa områden både före och strax efter en åtgärd, för att tydliggöra det praktiska genomförandet. Andra områden dokumenteras en tid efter en väldokumenterad åtgärd för att kunna visa mer långsiktiga effekter på skogens struktur och biologiska mångfald. Bildguiden ska inspirera och uppmuntra till lokalt anpassade och personliga lösningar snarare än att vara en strikt skötselhandledning. Naturvårdsmålet står alltid i centrum i frivilligt och formellt skyddade skogar, men bildguiden kommer även att dokumentera hur naturvårdsåtgärder kan kombineras med virkesuttag i bestånd med kombinerade mål (målklass K/PF). Även estetiska och kulturhistoriska aspekter kommer att diskuteras utifrån skogsägares varierande önskemål.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2021

Jörg Brunet

Professor

Sydsvensk skogsvetenskaplig forskning med ekologiinriktning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.