Lyckat exempel i Östergötland: Elhägn och tallbestånd skapar ovanlig föryngring

Granskogen byttes ut till ek, tall och hybridasp. Foto: Johan Asp

Med målsättningen att sprida riskerna och öka andelen tall har Skogssällskapet gjort en spännande föryngring på en kunds fastighet i Östergötland – med goda resultat som följd. Elhägn och plantering av tall och lövträd har varit vägen framåt.

Johan Asp, skogsförvaltare och regionchef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Johan Asp

Sydost om Linköping ligger skogsfastigheten som de senaste åren genomgått en något okonventionell föryngring. Johan Asp, skogsförvaltare och regionchef för Skogssällskapet i östra Götaland, har fått uppdraget av fastighetens ägare.

– Det är en väldigt bördig fastighet, här har det en gång i tiden legat en lantbruksskola. När skolan lades ner på 60-talet planterades många av de gamla betesmarkerna igen med granskog. Det har gjort att vi i dag har stora arealer med granskog på bördiga marker, säger Johan Asp.

Ökad trädslagsblandning ett mål

Markägarens mål med fastigheten är att öka trädslagsblandningen och framför allt andelen tall för att minska risken för vindfällen och problem med granbarkborre samt anpassa skogen till ett torrare klimat. Skogen ligger dessutom i ett berömt eklandskap och för att bibehålla det har man även velat öka andelen ek.

– Jag har haft som uppgift att identifiera områden där vi kan ställa om till andra trädslag.

När ett område på totalt 18 hektar skulle föryngras delade Johan Asp upp området i tre bestånd. I ett av bestånden planterades fyra hektar ek som hägnades med ett vanligt näthägn. I bestånd nummer två, en moränås, planterades nio hektar tall som hägnades med eltråd. Det tredje beståndet planterades med hybridasp.

– Norr om bestånden finns det åkermark. Att vi planterade hybridasp i kanten mot denna var ett sätt att minska beskuggningen på åkermarken jämfört med den granskog som stod där tidigare. Eftersom hybridaspen och tallen är
snabbväxande jämfört med ek hägnade vi med eltråd. Det är billigare än näthägn och räcker för att hålla älgen utanför området.

Avverkningen av gran på fastigheten gjordes våren 2012 och planteringen skedde
ett år senare.

Vad har resultatet blivit?

– Hägnet har gjort att vi får en fantastisk tallföryngring utan betesskador på tallarna. Hjort och rådjur kan beta lite på sidoskotten om de tar sig in i hägnet, men älgen hålls utanför och vi kan undvika skador på toppskotten vilket ju är det allra viktigaste.

Johan Asp menar att föryngringen på fastigheten är ovanlig ur två aspekter: dels för att de valde att inte plantera gran igen, dels för att de valde att hägna bestånden.

– Tidigare har man tänkt att ”här står det gran, den ser ut att ha vuxit bra”, och därför har man fortsatt att plantera gran. Men på den här fastigheten har markägaren gjort ett aktivt val att försöka öka andelen tall. På sikt vill vi också få en bättre åldersspridning – en tall i det här området kan stå i över 100 år och det är inte lika stor risk för att röta sprider sig i bestånden.

Elhägn kräver underhåll

Att hägna in bestånden har visat sig vara ett bra beslut. Elhägnet kräver dock en del arbete för att det ska fungera bra.

– För att hålla viltet ute gäller det att man underhåller hägnet och gräsbekämpar under tråden så att gräset inte får kontakt med eltråden, för då förlorar man effekten, säger Johan Asp och fortsätter:

– Ytterligare en viktig aspekt är att beståndet är placerat så att man har god uppsikt över området. Det kan ofta uppstå problem med hägn inne i skogen. En gren eller ett träd kan falla över det, och upptäcker man det för sent kan hjortar
och annat vilt ha tagit sig in och skadat planteringen. Min rekommendation är att hägna platser där man lätt kan kontrollera hägnen. På denna fastighet går det två
vägar längs med hela hägnet, vilket gör att vi kan ha koll på om något händer.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.