Satsa på björk för en friskare och starkare skog

Färdig ungskogsvård i björkbestånd. Foto: Kristian Kuokkanen

Färdig ungskogsvård i björkbestånd. Foto: Kristian Kuokkanen

Finland har en lång tradition av att plantera björk och avsättningen för virket är god här. Kristian Kuokkanen, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Finland, ger sina bästa tips på hur du bedriver en effektiv och lönsam björkskogs­skötsel.

Kristian Kuokkanen

Kristian Kuokkanen

– En blandskog med inslag av björk skapar friskare och säkrare skogar, säger Kristian Kuokkanen.

Ett förändrat klimat och stora problem med granbarkborren har gjort att allt fler skogsägare får upp ögonen för björk. Fördelarna som lyfts med att satsa på flera trädslag är att man sprider riskerna och dukar undan smörgåsbordet för granbarkborren. Dessutom är en blandskog mer storm- och brandsäker och mer gynnsam för den biologiska mångfalden. Många upplever också en blandskog som trevligare att vistas i.

Björk kräver tidig och aktiv skötsel

Men det finns utmaningar med björkskogsskötsel – en av dem är att björk kräver en aktiv skötsel med tidiga insatser i röjningsarbetet och tätare mellan gallringarna. En annan utmaning är viltet, som gärna betar på björkarna. För att inspireras och få mer kunskap om björkskogsskötsel riktar vi blicken mot vårt grannland Finland som har en lång tradition av att jobba med björk. Här finns även en väl etablerad industri med bra avkastning på björkvirket. Det berättar Skogssällskapets
skogsförvaltare i södra Finland, Kristian Kuokkanen.

– En blandskog med björk är bra för att minska risken
för skador och möta ett varmare klimat, och här i Finland har vi en god avsättning för björken också, säger Kristian Kuokkanen.

Så hur ska man tänka om man vill satsa på björk?

En första sak som Kristian Kuokkanen poängterar är att låta björken växa upp naturligt på de platser där den trivs.

– Björken sprider sig väldigt lätt, därför är det enkelt att få en naturlig blandskog med björk om du vill ha det, förklarar han.

Här är det dock viktigt att tänka på att björken fungerar bra tillsammans med gran – däremot ska den inte växa i samma bestånd som tall eftersom dessa är extra känsliga för beskuggning.

– Om du har ett bestånd med gran och får upp självföryngring av björk kan du låta dem växa tillsammans. Vid skötseln av ungskogen kan du då lämna varannan gran och varannan björk. Om du däremot har ett bestånd med tall så måste du bestämma dig för vad du vill ska växa – tallen eller björken? Björkar växer nämligen snabbare än tallar och då blir björktopparna högre vilket kan ta död på tallarna, förklarar Kristian.

Gallra björken flera gånger

Vid plantering av en ren björkskog är det viktigt att tänka på markberedning och årstid. Björken gillar frisk och fuktig mark och ska med fördel planteras under tidig vår. Därefter är det viktigt att röja ganska tidigt och att gallra med jämna mellanrum – detta då björken växer väldigt snabbt och behöver mycket solljus. En första röjning bör göras redan när plantorna är ett par meter höga och en första gallring ska göras när stammen har blivit dryga tio meter.

– Sedan är det viktigt att gallra med jämna mellanrum, säger Kristian Kuokkanen.

Skydda björken mot viltbete

En av de stora utmaningarna med att plantera björk är att den är hårt ansatt av vilt. Om det finns mycket älg, hjort och hare i ditt område är det därför viktigt att skydda plantorna. Kristian berättar att man i Finland främst använder sig av Trico, ett KRAV-godkänt medel som har en doft som avskräcker hjortdjur.

– Men om det finns väldigt mycket vilt på din fastighet är det inte vettigt att plantera björk eller andra lövträd. Då kanske det ändå är bättre med gran. Däremot kan du låta naturligt föryngrad björk vara kvar och se hur den klarar sig, säger han och tillägger:

– Björken är viktig för pH-balansen i marken också. I ett granbestånd som har vuxit under många år är pH-värdet lågt, vilket innebär att marken börjar försuras. Inslag av lövträd gör att marken blir mer basisk och att försurningen därmed motverkas, säger han.

Stamkvista torra och döda kvistar

I Finland jobbar man sedan lång tid tillbaka med att stamkvista björken – detta då det finns en mycket god avsättning för kvistfria stockar. Men det är viktigt att göra arbetet på rätt sätt. Man bör inte ta bort friska kvistar, eftersom det kan ge en missfärgning in mot stammens kärna och sänka kvaliteten och därmed priset på virket.

– Vi stamkvistar på vintern, och endast torra och döda kvistar, säger han.

När vi pratar om ekonomin i att satsa på björk ser förutsättningarna annorlunda ut i Finland jämfört med i Sverige. I Finland finns en god efterfrågan på björk, såväl för energi- och massaproduktion som för virkesproduktion.

– När vi gör en första och andra gallring går virket till massafabriker och till bränsleved. Priset på ved är jättehögt nu när oljan är dyr, och till vintern ökar efterfrågan på björkved eftersom den är så bra för uppvärmning, säger Kristian.

Bra avsättning för fina björkstockar

Till skillnad från i Sverige finns det även ett stort intresse för att förädla björkvirket i Finland – så avsättningen för fina björkstockar är god, berättar Kristian.

– Vi har två stora björksågverk och två stora fanérfabriker. Det är också så att före den ryska invasionen av Ukraina fick vi mycket björk från Ryssland, men inte nu längre. Det innebär att efterfrågan på björk har ökat ytterligare och priset är bra, säger Kristian. Han har svårt att förstå varför vi i Sverige låter nästan all björk gå till massaindustrin.

– Jag var nyligen på besök i Sverige och såg att ni har fina björkbestånd med fina stammar, ändå går nästan allt till massaved. Jag försökte förstå varför, säger han.

Mycket tyder ändå på att trenden är på väg att vända även i Sverige, så kanske kommer avsättningen att förbättras även här. Och oavsett detta tillägger Kristian att det finns många andra fördelar med att föryngra med björk.

– Nu när klimatet förändras och vi har stora problem med granbarkborre finns det många skäl att satsa på björk. Det ger friskare och säkrare skogar som står emot skador bättre.

Text: Malin Letser

Kristians 3 tips till dig som vill satsa på björk:

  • Börja att titta på om marken lämpar sig för björk. Grundregeln är att där det växer gran är det också bra för björken. Om du har mark där det enbart finns tall så vet du att den inte passar för björk.
  • Om det finns mycket älg, hjort och hare måste du skydda plantorna och det finns olika metoder för det. Om det däremot finns väldigt mycket vilt i din skog är det inte lämpligt att plantera björk. Däremot kan det ändå vara bra att låta björken föryngra sig naturligt och skapa en blandskog.
  • Kom ihåg att björken sprider sig lätt – därför är det enkelt att få en naturlig blandskog med björk. Men var noga med röjning och gallring.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.