Avslutat projekt

Långsiktig utveckling av svenska skogsreservat – en studie av skogens struktur, successionshastighet och förekomst av biotiska indikatorer

Förståelsen för störningsdynamikens betydelse för bevarandet av biologisk mångfald har ökat på senare år. Utan skötsel som härmar uteblivna naturliga störningar (t.ex. naturvårdsbränning) kan man förvänta sig att många skyddade skogar utvecklas mot en dominans av sekundära trädslag där ek ersätts av bok och tall och lövträd ersätts av gran. Skötsel av skyddade områden i skogslandskapet saknar ofta tillräckligt med vetenskapligt underlag. Detta projekt avser förbättra detta underlag.

Naturreservatsstolpe

En stor del av den biologiska mångfalden i nordliga ekosystem är knutna till skogs- och trädbärande miljöer. Skogsbruket förändrar påtagligt förutsättningarna för många arters existens på ett negativt sätt, och därför har arbetet med att skydda arter som är knutna till skogseko­systemen intensifierats under de senaste decennierna. Detta har resulterat i en ökad areal naturreservat som planeras ytterligare öka under kommande år. Flera av våra skogstyper och till dessa knutna arter, är anpassade till, och beroende av storskaliga störningar som till exempel skogbränder. Om dessa störningar uteblir, kan man förvänta sig att dominansen av skuggtåliga trädslag som gran och bok ökar på bekostnad av tall och många lövträd. Förutom att en sådan förändring är negativ för de arter som är direkt knutna till de minskande trädslagen kan man också förvänta sig negativa effekter på andra arter som är beroende av öppna och ljusa miljöer. Detta beror på att skuggtåliga träd har en större negativ påverkan på ljustillgången under trädskiktet. Eftersom skogbränder kontrolleras effektivt i den brukade delen av skogslandskapet så minskar chansen att skogen brinner även i våra ofta små reservat. Aktiva skötselåtgärder så som naturvårdsbränning är därför ett viktigt redskap i arbetet med bevarande av arter och ekosystem.

Syftet med den här studien är öka kunskapen om hur skogliga naturreservat förändras över tid beträffande skogens struktur och förekomst av i indikatorer av biologisk mångfald, samt indikatorer för förändringar i den fysiska miljön. Vidare skall modeller för prediktion av successionsmönster utvecklas baserade på biotiska och abiotiska faktorer. Dessa kan sedan komma att bli hjälpmedel i skötseln av skyddade skogar.

Sammanfattning av projektets resultat

Vi konstaterar att utvecklingen av svenska skogsreservat under 60 år generellt har förstärkt reservatens naturvärde genom ökade mängder av viktiga strukturer (grova träd och död ved) och bevarad variation i trädslag.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2013

Grzegorz Mikusinski

Docent

Forskning relaterad till skogliga ekosystem och biologisk mångfald.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.