Avslutat projekt

Automatiserad gallringsuppföljning och beslutsstöd vid gallring baserat på nya produktionsdata från skördare

Om föraren för gallringsskördaren i realtid får beslutsstöd som består av information om uttag, kvarlämnad grundyta, gallringsstyrka och gallringskvot, finns stora vinster att göra. Projektet avser utveckla och testa dessa typer av beslutsstöd samt utvärdera det tidigare utvecklade systemet för automatiserad gallringsuppföljning.

Skördaraggregat som fäller träd på vintern

I Sverige gallras årligen 300 000 till 400 000 ha. De utvärderingar som gjorts av företagsvisa gallringsuppföljningar belyser förekomsten av två typer av problem. För det första är återkopplingen av resultaten av skördarlagens egenuppföljningar otillräcklig. Konsekvensen av detta är en urholkning av möjligheten att styra gallringsarbetet mot företagsvisa mål t.ex. när det gäller kvarlämnad grundyta efter gallring. För det andra är egenuppföljningen baserad på en begränsad mängd mätdata vilket leder till en betydande osäkerhet i återrapporterade uppgifter som beskriver det kvarvarande beståndet efter gallring. Följaktligen har utvecklingsinsatser som möjliggör en snabb återkoppling potential att förbättra effekten av uppföljningsinsatserna och idealt bör sådan återkoppling ske kontinuerligt i gallringsskördarna under arbetets gång t.ex. i form av beslutsstöd. På samma sätt finns förbättringspotential när det gäller precisionen i återrapporterade beståndsuppgifter för de kvarvarande bestånden efter gallring. Sådana förbättringsinsatser bör inriktas mot lösningar som utnyttjar större datamängder och därigenom fångar en större del av beståndsvariationen.

Detta projektförslag bygger på tillgång till den nya typen av produktionsdata och är inriktat mot en bred testning och vidareutveckling av det framtagna systemet för beräkning av beståndsvariabler efter gallring. Därutöver ska beslutsstöd för gallringsskördare utvecklas i syfte att underlätta och förbättra det praktiska gallringsarbetet.

Sammanfattning av projektets resultat

  • Resultaten från jämförelsen mellan gallringsstyrka från manuell referensmätning och gallringsstyrka beräknad från skördardata visade generellt god överrensstämmelse och med en standardavvikelse för avvikelserna mellan beräknat och referensmätt värde på 2,8 procentenheter. Med den nya metodiken var det möjligt att skatta gallringskvoten med mycket hög precision vilket i förlängningen möjliggör löpande uppföljning av denna parameter i ett automatiserat system på ett sätt som tidigare inte varit möjligt inom svenskt skogsbruk.
  • Resultaten har i projektet också implementerats i en prototypprogramvara och testats i totalt 10 skördare från 4 olika skördartillverkare med goda resultat. Prototyp­programmet kommer troligtvis under 2015 testas på ett flertal maskiner.

Ämne: Teknik
Startår: 2012

Johan Möller

Forskare

Forskning kopplad till teknik och virke

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.