Avslutat projekt

Tillskapade högstubbar – vad har hänt efter tio år?

Nytillskapade högstubbar visade sig inte uppvisa skillnad varken i total mångfald eller antal rödlistade arter oavsett om de befann sig i en värdetrakt med höga naturvärden eller i "normal" skogsmark. Genom att inventera exakt samma högstubbar igen, tio år senare, ska resultatet utvärderas.

Högstubbe

Under åren 2001-2003 gjordes fältstudier av vedskalbaggar i nyhuggna högstubbar av gran och björk i södra Sverige för att utvärdera högstubbarnas nytta för den biologiska mångfalden. Hälften av högstubbarna fanns på hyggen i så kallade "värdekärnor" med hög biologisk mångfald, medan resterande fanns i normal skogsmark.

I detta projekt utvärderas resultatet genom att provta exakt samma stubbar tio år senare. Även utan den landskapsekologiska frågeställningen enligt ovan är undersökningen av tio år gamla högstubbar studien intressant i sig, både i relation till naturvården i allmänhet och i förhållande till den Svenska modellen. Slutligen, förutom att veden i stubbarna efter tio år blivit mer rötad har den även, i varierande grad, beskuggats av den uppväxande skogen. Beskuggningens effekt kommer därför mätas och kontrolleras, och kan också leda till praktiska rekommendationer i sig själv.

Sammanfattning av projektets resultat

I motsats till våra förväntningar fann vi inga skillnader mellan högstubbars artsam­hällen i värdekärnor och normal skogsmark, varken med avseende på total mångfald eller antal rödlistade arter.

En möjlig förklaring till detta kan vara att stubbarna endast inventerades de första åren efter att de skapats. Skalbaggsfaunan i nydöd ved är nämligen en helt annan än den i mer rötad ved, och förmodligen är skalbaggarna i den nydöda veden bättre på att sprida sig.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2012

Matts Lindbladh

Professor

Forskning inriktad på naturvårdsbiologi och skogshistoria.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.