Avslutat projekt

Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar

Vilka praktiska handlingsalternativ finns för unga stamtäta och dimensions­heterogena bestånd? De har ofta ett, ur teknisk och ekonomisk synpunkt, ogynnsamt utgångsläge inför första gallringen sett från traditionell skogs­skötsel. Det är intressant att kunna prognostisera beståndsutveckling i unga skogar beroende på trädslagsblandning, stamantal och trädhöjd för olika boniteter samt eventuella effekter på beståndets fortsatta tillväxt vid uttag av biomassa och kvarvarande träds fortsatta utveckling efter ett biobränsleuttag.

Schematisk blid över krankorridorgallringsvägar.

Schematisk beskriving av selektiv gallring och krankorridorgallring (i två alternativa mönster) mellan stickvägar.

Sedan ett antal år tillbaka pågår en intensiv debatt om vilka praktiska handlingsalternativ som finns för unga stamtäta och dimensionsheterogena bestånd. De har ofta ett, ur teknisk och ekonomisk synpunkt, ogynnsamt utgångsläge inför första gallringen sett från traditionell skogsskötsel. Å andra sidan utgör de en betydande potential för utveckling av nya skogsskötsel­system med fokus på ökad biomassaproduktion Den stora potentialen kan förutom ett stort nationellt energitillskott också medföra ökad sysselsättning för entreprenörer och förbättrad avkastning för skogsägare. Biomassaproduktionen i unga skogar har tidigare varit otillräckligt utredd, men nu finns nya tillväxtfunktioner utvecklade för att skatta total biomassa för olika trädslag och trädfraktioner vid olika stamtätheter och näringsstatus. Ett stort bioenergiuttag kan vara möjligt i unga täta bestånd, samtidigt som man kan lämna ett tillräckligt stort stamantal för fortsatt produktion av massaveds- och timmersortiment. Även trädens användbarhet som industriell råvara påverkas av stamtätheten. Ett tätare förband under trädens tidiga tillväxt ger generellt sätt bättre egenskaper för timmerproduktion med avseende på grenutveckling och stamform. Det förefaller därför vara fullt möjligt att kombinera produktion av biobränsle-, massaved- och timmersortiment i ett skogsskötselsystem.

Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna prognostisera beståndsutveckling i unga skogar beroende på trädslagsblandning, stamantal och trädhöjd för olika boniteter samt eventuella effekter på beståndets fortsatta tillväxt vid uttag av biomassa och kvarvarande träds fortsatta utveckling efter ett biobränsleuttag.

Ämne: Planering
Startår: 2012

Dan Bergström

Forskarassistent

Forskning om skogens biomaterial och -teknologi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.