Avslutat projekt

Floran i våra ädellövskogar – en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering

Fältskiktsfloran utgör en stor del av den botaniska mångfalden i våra ädellövskogar. Den har även en viktig roll för rekreation och friluftsliv och särskilt vårens blommor uppskattas av många som vistas i skogen. Detta till trots är fältskiktet en försummad del när det kommer till skötsel och förvaltning av ädellövrika skogar och parkmiljöer.

Fälskikt i ädellövskog. Foto: Jörg Brunet

Foto: Jörg Brunet

Syftet med detta projekt är att producera en bildguide om floran i våra ädellövskogar som kan inspirera och handleda alla som är intresserade av att sköta och restaurera örtrika lövskogsmiljöer. Guiden ska till exempel kunna användas i studiecirklar och fortbildningar inom skogs- och parkskötsel. Den ska även öka intresset för floravården och medveten­heten om aktuella hot mot floran hos den naturintresserade allmänheten.

Guideboken ska visa och förklara bildexempel på alla viktiga fältskiktsarter i våra ädellöv­skogar samt visa översiktsbilder på alla viktiga fältskiktstyper. Textkapitlen ska förmedla en lättläst sammanfattning av det aktuella kunskapsläget beträffande fältskiktsarternas ekologi, skötsel och bevarande.

Det första kapitlet 'Ädellövskogsfloran – mångfald och livsmiljöer' ska visa och beskriva våra typiska lundväxter men även några viktiga arter som konkurrerar med dessa vid till exempel anläggning av fältskikt eller efter kraftiga skogliga ingrepp.

Det andra kapitlet 'Att bevara en artrik flora i ädellövskogen – att möta hoten och tillvarata möjligheterna' handlar dels om effekterna av olika vilda växtätare, men även om effekter av vissa invasiva växter. Även effekterna av att införa tamdjursbete i tidigare obetad skog diskuteras. Slutligen ges en överblick över hur vanliga skogsskötselåtgärder påverkar fältskiktets sammansättning och diversitet.

I det tredje kapitlet 'Att anlägga artrika fältskikt i planterad ädellövskog och i parkmiljöer' ges en praktisk handledning för de som vill anlägga eller berika fältskiktet i både skogs- och parkmiljöer.

Sammanfattning av projektets resultat

Blommande skogslandskap är den första renodlade floran om ädellövskogen, som tillhör våra mest älskade naturmiljöer. Den är formad av träd och buskar, men den största mångfalden av växter finns i fältskiktet på skogsmarken.

Det gäller inte minst vårens alla blommor. Att möta drivor av vitsippor, de första blåsipporna, eller ljuvligt doftande bestånd av liljekonvalj är något speciellt. Och det finns mycket mer.

Boken ger vägledning i att hitta, identifiera och lära sig mer om ett 120-tal fältskikts­arter. Den ger också tips och råd om hur skogar och parkmiljöer bör skötas och förvaltas för att gynna det rika fältskiktet.

Många värdefulla miljöer har under några årtionden gått förlorade genom okunskap och försummad hänsyn. Men så behöver det inte vara! Med relativt enkla åtgärder i skogsbruket kan det rika fältskiktet bevaras. I boken ges också flera tips på hur en artrik flora etableras vid plantering av ny skog.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Jörg Brunet

Professor

Sydsvensk skogsvetenskaplig forskning med ekologiinriktning

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.