Avslutat projekt

Brand för viltbete och biodiversitet? Långsiktiga ekologiska effekter av storskalig skogsbrand

Brand och bete är två signifikanta och ofta samverkande processer i boreal skog, men som sällan studerats tillsammans i Skandinavien. Målet med projektet är att kvantifiera skogsbrandens långsiktiga nytta som habitat för brandgynnade insekter och potential som foderproducerande mark för älg och andra växtätare.

Naturvårdsbränning sett uppifrån

Foto: Markus Abrahamsson

Skogen är en viktig resurs där ekonomiska, miljömässiga och sociala värden ska väga lika. Möjligheten till effektiv förvaltning ökar om synergier kan identifieras mellan olika åtgärder. Brand är en naturlig störningsregim i den boreala skogen men har minskat drastiskt i frekvens och areal sedan förindustriell tid. Brandfält är dock nödvändiga för många arters långsiktiga överlevnad genom att branden ger upphov till ett unikt mikroklimat och god tillgång på döda och döende träd. Sverige hyser världens tätaste älgstam, en klövviltsart som är knuten till tidiga successionsstadier av skog och som gynnats genom trakthyggesbrukets intåg under andra halvan av 1900-talet. Älgen är socialt och kulturellt viktig, men dess bete i ungskog medför ekonomiska förluster för skogsbruket. Tillgång på alternativt foder är en viktig fråga inom både viltförvaltning och skogsbruk. Skogsbrand gynnar flera viktiga foderarter för älg. Om viktiga miljöer för biologisk mångfald har foderskapande funktioner är detta av hög relevans för ett hållbart och lönsamt skogsbruk.

Målet med det föreslagna projektet är att kvantifiera skogsbrandens långsiktiga nytta för brandgynnade insekter och som foderproducerande mark för älg och andra växtätare. Studien kommer att genomföras på tre 10 år gamla brandfält i Norrbotten. Som kontroller väljs tre till brandfälten närliggande obrända områden med konventionellt skogsbruk. Specifikt undersöks 1) förekomst av viktiga strukturer för biologisk mångfald 2) insektsfaunans artsammansättnig, och 3) täcknings- och utnyttjandegrad av viktiga foderarter. Stora brandfält är ovanligt förekommande och att det finns tre av lika ålder innebär en unik möjlighet att jämföra effekterna av naturlig och mänsklig störning på foderproduktion och biologisk mångfald. Projektet har relevans för hållbart brukande av skog genom att utvärdera nyttan med en naturlig process som också används som naturvårdsåtgärd (brand) för biologisk mångfald i kombination med foderskapande för älg.

Baserat på våra resultat från stora naturliga brandfält är målet att kunna ge riktlinjer för hur naturvårdsbränning kan planeras och vilken målbild som bör eftersträvas för att gynna biologisk mångfald samtidigt som betesskador i närområdet potentiellt minskas.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2017

Therese Löfroth

Docent

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.