Avslutat projekt

Fågelfaunan i svensk barrskog för virkesproduktion – en vit fläck på kunskapskartan

Samhället kräver evidensbaserade utvärderingar av respektive land­använd­nings bidrag till den biologisk mångfalden. Detta projekt kommer att kunna bidra med den kunskapen gällande mångfalden av en viktig taxonomisk grupp som förekommer i den vanligaste skogstypen i denna region – information som idag saknas i stor utsträckning.

Svartmes (överst), talltita (underst) och ett 55-årigt tallbestånd som ingår i studien.

Svartmes (översta bilden), talltita (understa bilden) samt ett 55-årigt tallbestånd ingår alla i studien. Foto: Matts Lindbladh

Barrskog för virkesproduktion är den i särklass vanligaste naturtypen i Sverige. Det är därför överraskande att kunskapen om fåglarna i denna skogstyp är ganska begränsad. Det är beklaglig ur två aspekter. Dels reagerar fåglar snabbt på omgivningen och de är därför en bra indikator på förändringar miljö och klimat. Dels skulle kunskap om sambandet mellan skogen och fågelfaunan öka möjligheten att via skötseln förbättra mångfalden i skogstypen.

Vi har ska undersöka skillnaden mellan vegetationen i produktionsskogar av tall och gran i södra Sverige och kommer nu att utöka denna studie till att även innefatta fåglar och att dessutom inkludera skogsreservat. Eftersom vi ska mäta in skogen (trädslag, grundyta, buskskikt, mm) kommer vi även att kunna svara på hur olika strukturer påverkar fågel­faunan, t.ex. inslag av lövträd eller död ved. Det senare är kunskap som kan användas vid beslut kring skötsel och naturvård i skogstypen, t.ex. vid slutavverkning och gallring.

Målen med studien är att undersöka:

  • om vissa fågelarter kan bli ovanligare i regionen på grund av en minskande andel tallskogar,
  • hur mångfalden av fåglar är i produktionsskogar av barr jämfört med mångfalden i naturskog, dvs i skogsreservat,
  • hur artrikedom, individantal och artsammansättning i produktionsskogar av barr är relaterade till faktorer som kan påverkas genom skogsskötsel, t.ex. inslag av lövträd och mängden död ved.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2017

Matts Lindbladh

Professor

Forskning inriktad på naturvårdsbiologi och skogshistoria.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.