Avslutat projekt

Bildning av metylkvicksilver i sam­band med slutavverkning av skog

Metylkvicksilver (MeHg) är ett nervgift som bildas i våtmarker, sediment och tillfälligt vattenmättade jordar. Idag har mer än 40 000 av Sveriges sjöar högre halter av MeHg i fisk än vad hälsovårdsmyndigheter rekommen­derar för daglig konsumtion. Orsaken står att finna i biogeo­kemiska processer i sjöars till­rinnings­områden, som omvandlar oorganiskt kvicksilver (Hg) till MeHg.

Projektbild

Baserat på ett fåtal vetenskapliga studier, visar beräkningar att trakthyggesbruk bidrar till en betydande (upp till 25%) förhöjning av MeHg export och ackumulering i insjöfisk sett över en omloppstid. Den hittills mest omfattande studien i Sverige inkluderade 47 hyggen och 10 referensbestånd, och visade att slutavverkning av >70-årig granskog leder till signifikant ökad nybildning och export av MeHg från 0-4 år gamla hyggen. Efter 4-10 år var ökningen av MeHg inte statistiskt säkerställd. Resultaten baserades på mätning av avrinnande vatten under ett tillfälle under september månad. Det är därför önskvärt att regelbundna mätningar vidtas under hela året för att säkerställa om effekten kvarstår vid beaktande av en fullständig årsbudget.

En tidigare studie från 2009 visade dessutom att förhöjningen av MeHg halten efter slutav­verkning var störst och statistiskt mest säker i bestånd belägna över högsta kustlinjen (HK), i jämförelse med bestånd under denna gräns. Eftersom landskapet generellt är flackare och har fler vatten­mättade (våtmarks-) miljöer redan innan avverkning under HK, kan detta resultat tolkas som om en förhöjd grundvattenyta i tidigare relativt väldränerade jordar ger en mer gynnsam miljö för MeHg bildning, än en grundvattenhöjning i redan existerande våtmarksmiljöer.

Denna slutsats ligger i linje med studier som visar större effekter på nybildning av MeHg då väldränerad skogsmark översvämmats, jämfört med en höjning av vattenståndet i redan existerande våtmarker. I dessa studier har nybildning av MeHg kulminerat efter ca 2 år, för att under år 3 och 4 övergå i en nettonedbrytning av MeHg. Effekten av en nettobildning av MeHg kvarstår dock i ca 10 år eller mer. Liknande effekter kan förväntas i samband med att mark­vatten­tillgången i det närmaste fördubblas efter slutavverkning.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2011

Ulf Skyllberg

Professor

Forskar inom markbiogeokemi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.