Gå till innehåll
Avslutat projekt

Mad- och myrslåtter i dikt och verklighet

Syftet med skriften är främst pedagogiskt genom att bidra till förståelsen av vilken roll skogsmarken en gång spelat i stora delar av landet.

Slåtter på Tallbergsmyren, Norrbäck i Lycksele kommun. Foto: Harald Holmberg 1957

Slåtter på Tallbergsmyren, Norrbäck i Lycksele kommun. Foto: Harald Holmberg 1957

Målet är att sammanställa en del erfarenheter från försök med myrslåtter. Till detta kommer en sammanställning av all relevant litteratur kring mad- och myrslåtter med tonvikt på avkastningen. Syftet är att beräkna hur stora arealer som under tiden före den fossila energins genombrott krävdes för att vinterföda en ko. Hur stora arealer behövde en familj för att i skogslandskapet klara sin försörjning?

Hur utmarksslåtterna beskrivs i skönlitteraturen kommer att behandlas i en avslutande del.

I och för sig tyder mycket på att våtmarksslåtter under vissa förutsättningar är långsiktigt hållbart, dvs man kan hålla på med detta i decennier utan att produktionsförmågan går ned. Man gynnar genom slåtter betingelserna för vissa häckande myrfåglar samt en del torvmarksväxter. I det senare fallet bevarar vi idag mångfalden genom inrättandet av reservat. Rent teoretiskt kan några hundra tusen hektar tidigare slåtterarealer åter tas upp och nyttiggöras. Men med stor sannolikhet kommer vi att lösa våra försörjningsproblem genom att gå andra vägar.

Förhoppningsvis kommer en tryckt rapport att distribueras till de närmast sörjande i en upplaga av 200 exemplar. Materialet kommer även att finns tillgängligt digitalt.

Ämne: Kunskap & kommunikation
Startår: 2018

Dela

Lars Kardell

Professor emeritus i skoglig landskapsvård
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet

En av grundarna till Skogshistoriska Sällskapet.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.