Avslutat projekt

Vägen in i skogen

I studien görs en kunskaps­sammanställning över skogsbilvägarnas betydelse för socioekologi och samhälls­utveckling. Resultaten kommer att kunna användas som underlag i anläggande av nya skogsbilvägar, för att minska negativa effekter och förstärka nyttan och värdet. 

Skogsväg

En av de största förändringarna av skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet är utbyggnaden av nätverket av skogsbilvägar. Vi har idag 21 000 mil skogsbilvägar i Sverige och dessa är helt nödvändiga för skogsbrukets virkestransporter, men de påverkar även hur skogslandskapet levererar en rad ekosystemtjänster.

Skogsbilvägarna leder både in i skogen – öppnar upp för olika former av nyttjande – och ut ur skogen genom leverans av råvaror och upplevelser. Vi ser ett behov av att kartlägga både för och nackdelar med skogsbilvägar ur ett ekosystemtjänstperspektiv, och hur detta har utvecklats i samspel med olika drivkrafter i samhället.

Syftet med vår studie är att göra en systematisk kunskapssammanställning av de socioekologiska konsekvenserna av skogsbilvägar samt att se hur dessa samspelat med samhällsutvecklingen sedan mitten av 1900-talet. Projektet ger kunskap om vägarnas påverkan på skogens leverans av ekosystemtjänster, hur påverkan förändrats över tid och upplevts av olika aktörer. Resultaten från studien kommer att kunna användas som underlag för beslut om hur nya skogsbilvägar anläggs för att minska negativa effekter, t.ex. med avseende på vägdragning, dränering, trummor, och vägbankars utformning, men kanske också för att förstärka nyttan och värdet av nya skogsbilvägar. För samhället kan resultaten användas som underlag för t.ex. politiska beslut och styrmedel kopplade till skogsbilvägsnätets utformning, användning och tillgänglighet. Ett viktigt mål är också att identifiera kunskapsluckor för fortsatt forskning.

Ämne: Planering
Startår: 2019

Johan Sonesson

Forskare

Forskning med koppling till skogsskötsel- och miljöfrågor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.