Avslutat projekt

Effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar

I projektet analyseras förekomsten av ett urval rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar i olika landskapskontexter; nyckelbiotoper och reservat. Projektet vill bidra till förståelsen kring funktionell grön infrastruktur och var i landskapet utökat områdesskydd och restaurering är mest effektivt.

Harticka. Foto: Bengt-Gunnar Jonsson

Harticka. Foto: Bengt-Gunnar Jonsson

Kunskapen om rödlistade arters förekomst på landskapsnivå och känslighet för fragmentering är begränsad. Detta gäller speciellt svårinventerade arter vars dynamiska livsmiljöer är svåra att direkt följa, så kallad metapopulationsdynamik, som till exempel för vedsvampar med kortlivade förekomster.

Projektet ställer frågorna;

  • är förekomsten av enskilda arter i skyddsvärda skogar påverkade av mängden kontinuitetsskog i objektets närhet (konnektivitet),
  • i vilken mån påverkas förekomsten av tiden sedan isolering (landskapskontinuitet),
  • finns det en utdöendeskuld kopplad till nyligen isolerade skyddsvärda objekt som speglar landskapets tidsmässiga kontinuitet?

Med nya geografiska data från Metria över kontinuitetsskogar (k-skog) och Nationella Marktäckedata (NMD) är det möjligt att identifiera ett urval av skyddsvärda skogar i olika landskapskontexter; nyckelbiotoper och reservat med olika nivå av konnektivitet på landskapsnivå, där fragmenteringen skett under olika tidsperioder. I dessa områden kommer vi, med molekylära metoder analysera förekomsten av ett urval rödlistade vedsvampar baserat på mycel från borrprover. Projektet bidrar därmed till förståelsen kring funktionell grön infrastruktur och var i landskapet utökat områdesskydd och restaurering är mest effektivt. Urvalet av skogar i olika landskapskontexter utgör också en forskningsinfrastruktur som kan användas för andra liknande studier.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2020

Bengt-Gunnar Jonsson

Professor vid institutionen för naturvetenskap

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.