Avslutat projekt

Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

I projektet mäter forskarna vilken effekt metoden "sök och plock" har. Bekämpningsmetoden används framförallt under vintern, och forskarna kommer att undersöka hur sök och plock som metod påverkar granbarkborren och dess fiender.

Granbarkborre. Foto: Göran Liljeberg

Foto: Göran Liljeberg

Omfattande skador av granbarkborre stör flödet av högkvalitativ råvara till massaindustri och sågverk. Det innebär också stora ekonomiska förluster för skogsägarna. Det är därför viktigt att försöka minska omfattningen av skadorna genom effektiv bekämpning. Syftet med detta projekt är att ta fram ny kunskap för att kunna ge råd till skogsägare och andra aktörer i skogsbruket om granbarkborrebekämpning. Vi kommer att mäta bekämpningseffekten av den enda bekämpningsmetod som praktiseras i stor skala nämligen är avverkning och bortforsling av angripna träd (Sök & Plock).
Merparten av Sök & Plock utförs under vintern. Då finns en risk att merparten av granbarkborrarna redan hunnit lämna träden för övervintring i marken och då blir bekämpningseffekten låg. Ett annat problem är att vissa insekter som äter granbarkborrar inte lämnar träden för övervintring och därmed följer med virket ur skogen. Eftersom dessa insekter minskar antalet barkborrar är det viktigt att bekämpningsåtgärder mot granbarkborren inte slår hårdare mot dem än mot granbarkborren.
Hur stor andel av barkborrarna och deras fiender som följer med virket ut ur skogen varierar sannolikt mellan olika delar av landet men här saknas systematiska undersökningar. Ett annat problem är att det saknas bra uppgifter på hur mycket bark som lossnar under avverkning av de angripna träden och hur granbarkborrar och fiender överlever vintern i dessa barkbitar på marken.
Det finns alltså många frågetecken kring Sök & Plock under vintern som bekämpningsmetod. Det är viktigt att veta bekämpningseffekten när man avgör om man skall göra en avverkning eller inte. Om bekämpningseffekten är låg kan man välja att prioritera avverkning av värdefulla bestånd med begynnande angrepp i för att rädda höga virkesvärden istället för att jaga grupper av angripna träd med låga virkesvärden. Genom att lämna angripna träd gynnar man dessutom den biologiska mångfalden eftersom grov stående ved är en bristvara i dagens skogslandskap.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2020

Jan Weslien

Forskare

Skogsskötselforskare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.