Pågående projekt

Slutavverk­ningens effekter på vatten – en kunskaps­sammanställning

Skogforsk och LUKE i Finland kommer att sammanställa befintlig kunskap kring slutavverkningens effekter på hydrologi och vattenkemi i ett nytt projekt.

Landskapsbild vid vatten.

Foto: Rasmus Sörensen

Biomassa från skogen betraktas generellt som långsiktigt hållbar, och efterfrågan på förnybara material ökar i takt med samhällets strävan efter minskat fossilberoende. Trakthyggesbruk med slutavverkning är den dominerande skogsbruks­metoden i Sverige och Finland. Miljöeffekter av slutavverkning har studerats både här och i andra delar av världen. Slutavverkning påverkar den lokala miljön på många sätt, bland annat med avseende på hydrologi, mark- och vattenkemi, och mikroklimat. Slutavverkning kan ändra vattnets flödesvägar, avrinningens storlek och fördelning över tid, vilket ofta leder till läckage av humus, näringsämnen och metaller.

Långsiktig hållbarhet i skogsbruket är nödvändig för att säkra framtidens behov av både ekonomiska värden, biologisk mångfald och rekreation, som FN uppmärksammade i 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid. Studier har visat skillnader i vilka konsekvenser slutavverkning får i olika delar av landskapet och vid olika årstider. Avverknings­metoder och hänsynsåtgärder påverkar också effekten på miljön.

Genom att studera och jämföra avverknings­studierna som gjorts fram till idag hoppas vi kunna skönja mönster och förklara skillnader i effekt exempelvis mellan olika områden, avverknings­metoder, avverkningssäsong, markstörningar, tidigare gödsling, nedfall av luftburna föroreningar samt geologiska, meteorologiska, och biologiska förhållanden.

Syftet med denna studie är att sammanfatta och syntetisera befintlig kunskap om miljöeffekterna av slutavverkning och identifiera kunskapsluckor.

Ämne: Mark & vatten
Startår: 2022

Rasmus Sörensen

PhD

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.