Pågående projekt

Hyggesfritt skogsbruk – här kan det funka

I projektet ska man identifiera vilka klimat- och markfaktorer som är lämpliga för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk med acceptabel skogsproduktion och ett virkesuttag som är långsiktigt hållbart. Resultatet presenteras som kartor över arealer där det finns goda förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk.

Blädningsskogsbruk. Foto: Martin Sjödin

Vi ska beräkna arealen i Sverige där det finns förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk. De senaste 70 åren har trakthyggesbruk varit det dominerande skogsskötselsystemet i Sverige. Det anses rationellt och har gett ett ökat virkesförråd, jämfört med skogstillståndet för 100 år sedan, samtidigt som en stor mängd biomassa har skördats och nyttjats i olika produkter.

Trakthyggesbruk är nu alltmer ifrågasatt och ses som ett hot mot biologisk mångfald bl a för att avsaknad av kontinuerligt trädskikt och ett fragmenterat skogslandskap missgynnar vissa arter. Det finns därför intresse för att utveckla och införa hyggesfritt skogsbruk, dvs alternativa skogskötselsystem som bibehåller ett kontinuerligt trädskikt över tid. Det finns ett stort behov av att utreda på vilka marker sådana system är mest lämpliga, i första hand gäller det för system med selektiv avverkning av enskilda träd såsom blädning och plockhuggning.

Projektet består av två delar. I delprojekt 1 identifieras vilka ståndorts­förhållanden (klimat- och markfaktorer) som är lämpliga för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk med acceptabel skogsproduktion och virkesuttag som är långsiktigt hållbart. Avgörande är att ståndorterna har förutsättningar för att tillräcklig mängd nya plantor etableras (beståndsföryngring) och att deras tillväxt blir tillräckligt hög för att inom rimlig tid ersätta de stammar som avverkas (inväxning) i relativt slutna skogsbestånd. I delprojekt 2 nyttjas resultaten från delprojekt 1 för att beräkna arealen med goda förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk. Arealens geografiska utbredning presenteras i kartor.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2023

Sima Mohtashami

Civilingenjör/Doktorand

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.