Pågående projekt

Populationen levande och döda träd i Sverige

Projektet vill bidra med fördjupad kunskap om hur skogens ålder, trädslagssamman­sättning och mängd död ved förändrats under det senaste seklet. Kunskapen kan ge en bättre förståelse för hur skogen framöver skall kunna nyttjas hållbart.

Väg i skogen. Foto: Hilla Aspman

Foto: Hilla Aspman

I detta projekt kommer vi att studera långsiktiga förändringar i Sveriges skogar utifrån befintliga data från Riksskogstaxeringen, som är en nationell inventering av Sveriges skogar som startade 1923. Vi kommer att använda data från noggrant undersökta träd som har samlats in på liknande sätt under de senaste 100 åren samt data från permanenta provytor där det går att följa utvecklingen i detalj för enskilda träd sedan 1983.

I projektet kommer vi att försöka koppla långsiktiga förändringar i trädpopulationen till regionala skillnader i markanvändning under de senaste 100 åren, t ex beroende på avstånd till kust och höjd över havet eller till skillnader kopplat till förändringarna i jordbruket. Genom sambearbetning med olika kartskikt kan vi studera dynamik för enskilda trädobjekt och sätta in detta i ett större geografiskt sammanhang.

Resultat från våra studier kommer att bidra med fördjupad kunskap om hur t.ex. skogens ålder, trädslagssamman­sättning och mängd död ved förändrats under det senaste seklet. Detta underlag bidrar med ett mer långsiktigt och storskaligt perspektiv som referens för nutida tillstånd och förändringar under kortare tidsperioder.

På ett nationellt plan kommer projektet att bidra med information om hur uppföljningen av miljömålet Levande skogar kan fördjupas. Resultaten kommer att sättas i relation till aktuella naturvårdsfrågor av betydelse för det praktiska skogsbruket och redovisas populärvetenskapligt. Sådan kunskap är en viktig pusselbit för en bättre förståelse för hur skogen framöver skall kunna nyttjas hållbart.

Ämne: Skogshistoria
Startår: 2023

Anna-Lena Axelsson

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.