Pågående projekt

Se svampen i din skog

I projektet utvecklas en interaktiv applikation där man som skogsägare kan få visualiserat vilka mykorrhiza­svampar som kan förekomma i den egna skogen, samt hur olika skogsbruksåtgärder kan komma att påverka svamparnas sammansättning och förekomst.

Kantarell. Foto: Mostphotos

Det finns en stor efterfrågan på lättillgänglig information om vilka arter eller naturvärden som kan finnas i ett bestånd och hur man som skogsägare efter egna intressen och förutsättningar med val av skötsel och hänsyn kan påverkar dessa. I det här projekt kommer en webbapplikation utvecklas som gör det möjligt att undersöka detta för marksvampar.

Den svenska skogspolitiken eftersträvar en hög och värdefull skogsproduktion samtidigt som skogens biologiska mångfald och naturvärden skall bevaras och utvecklas. Ansvaret för detta delas av staten och skogssektorn där utformning av skötsel och naturhänsyn i brukad skog avgörande. För att detta skall fungera behöver skogsägare och entreprenörer känna till vilka naturvärden som finns eller kan finnas, samt hur dessa värden kan bevaras, förvaltas och utvecklas. En förutsättning är att sådan kunskap finns tillgänglig och är användarvänlig. Här efterfrågar många bättre digitalt kunskapsunderlag.

Sedan 2015 sker en nationell DNA-baserad övervakning av marksvampar genom Markinventeringen och Riksskogstaxeringen som visar vilka svampar som förekommer i olika skogstyper i olika delar av Sverige. Med resultat från denna kommer projektet att utveckla en enkel och interaktiv applikation för skogsägare att undersöka och få visualiserat 1) vilka mykorrhizasvampar som kan förekomma i sina bestånd, samt 2) hur olika skogsbruksåtgärder kan påverka svamparnas sammansättning och förekomst. Applikationen kompletteras med möjligheten att se potentiellt förekommande naturvårdsintressanta svampar samt matsvampar på platsen. Projektet utvecklas i samverkan med enskilda och större skogsägare, Skogsstyrelsen, Skogsforsk och SLU Artdatabanken.

Projektet bidrar till ett uthålligt skogsbruk genom att ge lokalt anpassad information och beslutsstöd om skogens marksvampar och dessas naturvärden till skogsägare. Ett långsiktigt syfte är att projektet skall bidra till utvecklingen av digitalt markägaranpassad naturvårdsrelevant information.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2023

Anders Dahlberg

Professor
  • Organisation Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Telefon 070-3502745
  • Epostadress anders.dahlberg@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.