Det krävs nya skötselmetoder

Lars Lundqvist i en granskog

En granskog kan man bläda – här växer då stora och små träd sida vid sida. Granen gillar skugga och kan växa så tätt som det krävs. De grövsta och största träden avverkas vart 10–20 år. När tillräckligt många träd vuxit in i dimension och volym är det dags att åter igen gallra bort de största. – Med kontinuitetsskogsbruk sköts skogen så att nuvärdet maximeras för enskilda träd och trädgrupper. Precis som i blädning görs mindre avverkningar av träd eller trädgrupper vid flera upprepade tillfällen, säger Lars Lundquist. Foto: Sverker Johansson

– Det finns inga beprövade metoder för långsiktigt kontinuitetsskogsbruk i Sverige. Den stora utmaningen är att utveckla hyggesfria skötselsystem. Det säger Lars Lundqvist, docent i skogsskötsel vid SLU och landets främsta expert på blädning – den enda vetenskapligt granskade metoden för hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

Lars Lundqvist

Lars Lundqvist

Lars Lundqvists budskap är tydligt: tills vi lyckats ta fram ett hyggesfritt skötselsystem är blädningsbruk det enda alternativet och då bara för granskog. Men en granskog som sköts med blädningsbruk har inga likheter med en gammal pelarsalsliknande tall- eller granskog som är mogen för slutavverkning. Så det är kanske inte en skog som passar för rekreation?

– Det beror på hur man ser det, säger Lars Lundqvist. En gammal regel är att det ska ’rymmas fyra älskande par per hektar och farmor ska kunna gå genom skogen utan att bli generad’. I blädningsskogen finns det hela tiden granar av alla storlekar blandade med varandra i alla delar av skogen, och eftersom granarna har kronor som når ända ned till marken så blir det tätt och snårigt, och man ser normalt som längst 15-20 meter. Andra trädslag har svårt att överleva, för blädning kräver skuggälskande träd – och i Sverige betyder det gran!

Fritt fram för gallring

När man diskuterar olika sätt att sköta skog måste man komma ihåg att det är fritt fram att gallra skog i Sverige, menar Lars Lundqvist. Och eftersom blädning är en sorts gallring behöver man inte anmäla till Skogsstyrelsen att man blädar. Därför finns det inte någon statistik på hur mycket skog som blädas.

– Men blädning fungerar. Vi vet var och hur det ska göras. Virkesproduktionen blir visserligen lägre än i trakthyggesbruk men inte lägre än att skogsvårdslagen tillåter blädningsbruk, och det går att avverka med skördare utan att skogen trasas sönder. Problemet är att det inte finns så stora arealer med fullskiktad granskog där blädningsbruk kan tillämpas på direkten. Det rör sig i bästa fall om någon procent av den totala skogsmarksarealen.

– För resten av Sveriges skogar finns i dag metoder för att ”kamouflera” hyggesfasen så att själva kalhygget blir mindre kalt, men den gamla skogen ersätts ju trots allt av en ganska tät plantskog. Den stora utmaningen för framtiden är att utveckla ’kontinuerliga’ skötselsystem för tallskog och för den granskog som i dag inte går att sköta med blädningsbruk.

TEXT: Sverker Johansson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.