”Frihet under ansvar är det bästa med entreprenörsjobbet”

Mikael Simberg, entreprenör åt Skogssällskapet i Värmland. Foto: Martin Nyström/Skogssällskapet

"Att ha frihet under ansvar är det bästa med entreprenörsjobbet. Skulle något oförutsett dyka upp ute på trakten stämmer vi av det med Skogssällskapets produktionsledare och föreslår en lösning. Det arbetssättet fungerar utmärkt", säger Mikael Simberg. Foto: Martin Nyström/Skogssällskapet

– Vårt samarbete med duktiga entreprenörer är avgörande för kvaliteten i de produktionstjänster som vi erbjuder våra kunder. I slutänden är det ju den som kör maskinen som avgör resultatet i skogen, säger Martin Nyström, produktionsledare på Skogssällskapet.

Martin Nyström, produktionsledare med bas i Åmål. Foto: Ulrika Lagerlöf

Martin Nyström

Martin ansvarar för produktionsledning och övriga kontakter med Skogssällskapets entreprenörer i Värmland och norra delen av Västra Götaland. Från Åmål är det 30 mil till Bastuknappen i Höljes, där den nordligaste kunden finns och till Göteborg i sydväst är det mer än 15 mil. De stora avstånden ställer höga krav på att entreprenörerna kan ta eget ansvar. Martin har en tät dialog med sina entreprenörer via telefon och med hjälp av kartor, traktdirektiv och annan digital information som förs över till skördardatorerna.

– Vi har mycket stort förtroende för de fyra entreprenörer vi valt att samarbeta med. De vet exakt vad Skogssällskapet vill och vad som är viktigt för våra kunder. Varje skogsägare har ju sina speciella mål med sitt skogsägande. Att förverkliga sådana mål är grunden för Skogssällskapets målanpassade förvaltning. Det kräver att våra entreprenörer har ett starkt personligt engagemang, säger Martin Nyström.

–Till exempel har vi uppdrag för Arvika kommun och Hammarö kommun. På delar av deras marker finns tätortsnära skog, där rekreationsvärdena har högsta prioritet. Då är vår egen och entreprenörernas kompetens och maskinutrustning avgörande för resultatet, säger Martin.

Dialog inför maskininköp

Mikael Simberg, ägare till M Simberg Skogsentreprenad, är en av de fyra kontrakterade avverkningsentreprenörerna. Mikael startade företaget 2006 och sedan 2010 kör han helt och hållet för Skogssällskapet. De maskiner han idag använder köptes in under 2016–2017. Det var en offensiv investering, som har höjt standarden avsevärt. Inför det investerings­beslutet förde Mikael diskussioner med Skogssällskapet om det framtida behovet av olika tjänster och maskiner.

– Att ha ett bra förhållande med en stor aktör som Skogssällskapet är värdefullt när sådana beslut ska tas, säger Mikael.

Genom Skogssällskapets avtal med sina entreprenörer planeras en årlig sysselsättnings­volym för maskinerna, vilket är en trygghet. Arbetet måste dock anpassas till förhållandena i skogen, till exempel till tjällossning och blöta marker, vilket gör att arbetsbelastningen periodvis kan bli mycket hög.

– För att trivas med den typen av jobb måste man ha ett brinnande intresse för skogen och även gilla att driva eget företag, med allt vad det innebär. Har man de intressena är det ett fantastiskt jobb att vara skogsentreprenör. Men visst finns det enklare sätt att försörja sig på, menar Mikael.

Att veta att man gjort ett väl utfört arbete är den kanske allra viktigast belöningen, tycker Mikael som är uppvuxen på en jord- och skogsbruksgård söder om Arvika.

– Det sitter väl i generna att man inte ska slarva. Då jobbet är klart ska trakten vara minst lika fin som om det varit i den egna skogen.

Stigande förvätningar på entreprenörerna

Insatser för att behålla och utveckla duktiga entreprenörer är en bärande del av Skogssällskapets kvalitetsarbete. Alla entreprenörer ska vara certifierade enligt PEFC, vilket kräver återkommande utbildningar. Tillsammans med virkesmätningsföreningarna arbetar Skogssällskapet också för kvalitetssäkring av skördarnas mätning samt återkommande kontroll och utbildning av apteringen.

– Förväntningarna på oss höjs hela tiden. Det gör att entreprenörsjobbet blir allt mer avancerat, vilket är positivt, säger Mikael.

Med sina 36 år får Mikael räknas som förhållandevis ung bland de etablerade skogs­entreprenörerna i landet. Hur ser han då på framtiden?

– Jag räknar med fortsatt hård konkurrens och små marginaler men i grunden är jag optimistisk. Många svenska sågverk går nu riktigt bra och vår massa-, kartong- och pappersindustri tycks klara av omställningen till nya miljövänliga produkter. Om vi sköter och använder skogen på bästa sätt så tror jag att skogsindustrin kommer att vara Sveriges viktigaste basindustri under lång tid framöver, säger Mikael Simberg.

Martin Nyström på Skogssällskapet menar att dagens skogsentreprenörer överlag är mycket duktiga. Kraven har skärpts avsevärt, vilket lett till en tydlig kompetenshöjning inom hela branschen.

– Idag räcker det inte med att bara att vara skicklig på att köra skogsmaskiner, entreprenören måste ha en bred kunskap om skogsbruket som helhet, inte minst då det gäller miljön. Dessutom ska man vara en driven egenföretagare, säger han.

Långsiktiga samarbeten för hög kvalitet

Skogssällskapet har avtal med ett 70-tal entreprenörer runt om i landet. Ambitionen är att samarbetet ska vara långsiktigt, så att kvaliteten i uppdragen hela tiden utvecklas.

– För att ligga i framkant krävs det stora investeringar, regelbunden fortbildning och naturligtvis hårt arbete. Vi är väl medvetna om att utmaningarna är betydande och det är därför vi är så angelägna om långsiktigheten.

En öppen och bra dialog är grunden för samarbetet. Uppföljningar av vad som fungerat bra och vad som ska förbättras genomförs regelbundet. Långsiktiga utvärderingar av vilken typ av uppdrag och vilka nya maskiner som kan komma att behövas görs vanligen i samband med att de årliga utvecklingssamtalen genomförs.

Utbildning är en viktig del av utvecklingsinsatserna. Till exempel har kurserna om skonsam drivning för att förhindra körskador varit uppskattade.

– Våren 2018 arrangerade vi en utbildning inom skogsbilvägar, något som vi på Skogssällskapet tillsammans med våra entreprenörer ser som en mycket viktig del i förvaltning och produktion av egna och kunders fastigheter, säger Martin Nyström.

TEXT: ANDERS THORÉN

M Simberg skogsentreprenad förnyade sin maskinpark helt under 2016-2017. Här är företagets slutavverkningsskördare, en Ponsse Scorpion. Foto: Martin Nyström/Skogssällskapet

M Simberg skogsentreprenad förnyade sin maskinpark helt under 2016-2017. Här är företagets slutavverkningsskördare, en Ponsse Scorpion. Foto: Martin Nyström/Skogssällskapet

M. Simberg skogsentreprenad

M. Simberg skogsentreprenad utför gallring och slutavverkning på uppdrag av Skogssällskapet, främst södra Värmland och norra Dalsland. Företaget ägs och drivs av Mikael Simberg med bas i Bofasterud cirka två mil söder om Arvika.

Maskinparken består av en slutavverkningsskördare (Ponsse Scorpion – på bild ovan), en gallringsskördare (Rottne H8) samt en allround-skotare (Ponsse Wicent.) Företaget har två anställda plus ägaren.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.