Skogsägar­skolan: Se över dina skogs­bilvägar

Skogsbilväg. Foto: Artur Luczka/Unsplash

Foto: Artur Luczka/Unsplash

Sommaren är här och skogen har torkat upp efter vintern – ett utmärkt tillfälle att ge sig ut och inventera sina skogsbilvägar! Harald Josephsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, tipsar om vad du kan göra för att hålla dina vägar i bra skick – och varför det är en god investering.

Harald Josephsson, skogsförvaltare, Kalmar

Harald Josephsson

Vad ska man titta efter när man inventerar sina skogsbilvägar?

– Kolla så att väg- och dikeskanter är fria från vegetation, att det inte hänger in grenar från omkringliggande träd och buskar. Se till att det inte står vatten i diken som inte rinner undan och att inte vägtrummorna är igensatta. Undersök också om det finns sprickor eller hål i vägen efter snö och tjällossning som kan skapa problem för framkomligheten.

Varför är det viktigt att underhålla sina skogsbilvägar?

– En välskött skogsbilväg har oerhört stor betydelse för både ekonomin i skogsbruket och fastighetens värde. Att den är körbar och säker gör virket tillgängligt och underlättar avverkningen. Att undvika långa terrängtransporter är bra för både ekonomi och miljö – att transportera på väg ger lägre transportkostnad per kubikmeter virke, gör det möjligt att undvika körskador i skogen och sänker koldioxidutsläppen. Det är också viktigt med en bra väg vid skadesituationer, till exempel vid vindfällen, insektsangrepp och bränder. Dessutom underlättar en bra väg tillsynen och skötseln av skogen, och främjar friluftsliv och rekreation.

Vad händer om fel och brister inte åtgärdas?

– Har du en väg i dåligt skick kommer ingen lastbil eller något annat stort och tungt fordon att kunna köra in där. Virket riskerar då att bli liggande under en längre period, vilket skapar stora ekonomiska förluster. Tänk på att det lönar sig att underhålla vägen före avverkning, det är ofta betydligt dyrare att åtgärda en sönderkörd väg. Om du upptäcker något som behöver rättas till är mitt tips att anlita professionell hjälp istället för att göra det själv. Du sparar tid, det ger ett mer långsiktigt resultat och i det långa loppet är det också en mer lönsam affär.

Vilka åtgärder kan jag vidta för att ligga steget före?

– Det kan vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg så att du kan avverka under tjällossning eller andra kritiska perioder. Att hålla vägen tillgänglig under hela året är en stor trygghet som minskar kapitalriskerna och ökar värdet på fastigheten. Titta till dina skogsbilvägar regelbundet för att se förändringar och snabbt kunna sätta in rätt åtgärder. Att hantera problemen medan de är små lönar sig alltid!

Hur ser en riktigt bra skogsbilväg ut?

– Körbanans bredd bör vara 3,5 meter med tillägg i skarpa kurvor och väganslutningar. Det ska finnas bra vändmöjligheter och inte för djupa svackor eller för snäva kurvor eller krön. Körbanan ska vara jämn och ha ett slitlager med god bärighet även vid regn. Det ska vara fritt från grenar, träd och andra hinder upp till 2 meter från vägens mitt och 4,5 meter fri höjd över körbanan. Vägen ska vara väl uppbyggd, framförallt på blöta marker så att inte själva vägen hamnar i markytan, för då kommer vägen ha svårt att torka upp. 

Text: Therese Johansson

Fixa till din skogsbilväg – 3 tips

Harald Josephsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, tipsar:

  • Röj intill vägen. Att ha röjda bestånd mot vägen ökar sikten i kurvor, minskar risken att kvistar och grenar skrapar i fordonen samt ger en snabbare upptorkning av vägen. Det ger dessutom örter, gräs och blommor en chans att växa upp, vilket skapar en vacker vägren med rik mångfald.
  • Rensa diken. Håll diken rena från vegetation och andra hinder som kan försvåra vattenavrinning. Detta är särskilt viktigt invid vägtrummor, både vid in- och utloppen. Ett väl underhållet dike med bra vattenavledning gör att risken för översvämning, som ofta medför vägskador, minskar.
  • Åtgärda sprickor och hål. Efter vintern kan hål och sprickor uppkomma i vägen, särskilt i norra Sverige när tjälen går ur marken. Vänta inte med att åtgärda detta – ett bra löpande underhåll minskar kostnader för återställning efter avverkning och transport.

Välskötta skogsbilvägar – en långsiktig investering

  • Ökar värdet på din fastighet
  • Bättre åtkomst till virke
  • Lägre transportkostnader för virke och skogsvård
  • Lägre energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp
  • Färre körskador i skogen tack vare kortare terrängtransporter
  • Ökad tillgänglighet för allmänhet, räddningstjänst och kraftbolag

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.