Hålen i träden ger kunskap om skogens mångfald

Trådhål. Foto: Johanna Lakka

Foto: Johanna Lakka

Trädhål är viktiga för fåglar och som livsmiljöer för många andra organismer, som insekter och svampar. På en 170 km² stor yta i södra Finland har trädhål registrerats i mer än 30 år. I ett tvåårigt projekt, finansierat av Skogssällskapet, kommer en grupp finska forskare att använda den här unika datasamlingen för att öka kunskapen om trädhålens betydelse för biologisk mångfald.

Jari Kouki, professor i skogsekologi vid University of Eastern Finland

Jari Kouki

− Brukade skogar utgör huvuddelen av skogarna i Finland och Sverige och därför är det viktigt att förstå hur vi kan utveckla den biologiska mångfalden i brukade skogar, säger Jari Kouki, projektledare och professor i skogsekologi vid University of Eastern Finland.

− Att skydda områden genom avsättningar är inte tillräckligt för att bevara den biologiska mångfalden när en så stor andel av skogsmarken brukas, så vi behöver veta mer om hur skogsskötsel påverkar mångfalden i skogen, fortsätter Jari Kouki.

Mikrohabitat viktiga för mångfalden

På senare år har forskarna förstått hur viktiga små element, så kallade mikrohabitat, är för den biologiska mångfalden. Det kan handla om enstaka träd, små trädgrupper eller, som i det här fallet, hål i träd. Trädhålen blir bon för de fåglar som skapar dem och när det blir ledigt flyttar andra fågelarter in. Hålen är också viktiga livsmiljöer för insekter, svampar och till och med för däggdjur som till exempel ekorre, mård och fladdermöss.

− Vi vet redan att fåglar gör hål i både döda och levande träd och i alla trädslag men att de föredrar vissa arter, som till exempel asp. Vi vill förstå varför vissa träd är mer eftertraktade än andra och hur trädhålens funktion förändras över tid för olika organismer. Hur tätt förekommer trädhål, hur varierar storleken, hur skapas de och hur långlivade är de i olika trädslag – allt det här kommer vi att undersöka. Och hur trädhålen påverkas av olika skogsskötselåtgärder, för det vet vi ännu inte så mycket om.

− Vårt mål är att utveckla praktiskt tillämpbara metoder för att räkna och mäta trädhål i syfte att mäta den biologiska mångfalden i ett område. Vi vill ta fram ett sorts standardiserat protokoll som kan användas av skogsägare och inventerare för att klassificera trädhål som en indikator för biologisk mångfald. Joakim Hjältén, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är kopplad till vårt projekt och vi hoppas att våra resultat kommer att kunna tillämpas i praktiskt skogsbruk i både Finland och Sverige, förklarar Jari Kouki.

Text: Lotta Möller

Viktigt med samarbetsprojekt

Skogssällskapet välkomnar ansökningar om forskningsmedel från universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och Finland. Ansökningar för projekt som involverar forskare från båda länderna är särskilt välkomna.

Jari Kouki ansökte om medel från Skogssällskapet första gången hösten 2020.

− Jag hörde talas om Skogssällskapet och om utlysningen av forskningsmedel genom ett epostmeddelande som en kollega vidarebefordrade till mig. Listan med tidigare finansierade projekt väckte mitt intresse eftersom flera av projekten låg väldigt nära vårt forskningsområde.

− Tvåstegsmodellen för ansökningar var verkligen jättebra! Den korta texten till steg ett behövde vara väldigt välskriven för att förmedla projektidén med få ord, men det behövdes inte en massa annat pappersarbete. Och jag uppskattade verkligen att återkopplingen på om man gått vidare till steg två kom så snabbt. Steg två var också en enkel och tydlig process, och särskilt budgetdelen var lätt att förstå och fylla i.

− Jag tycker verkligen om idén med samarbetsprojekt mellan forskare från olika länder. Idag finns det många nätverk mellan forskare i Finland och Sverige, men jag tycker att det är förvånande att vi inte ser fler gemensamma forskningsprojekt när vi har så lika förutsättningar i de båda länderna. Det är väldigt få forskningsfinansiärer som aktivt uppmuntrar gemensamma projekt mellan flera länder. Jag tror Skogssällskapet spelar en nyckelroll här.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.