Granen skyldig till brunare sötvatten

Granskog. Foto: Martin Sjödin/Skogssällskapet

Foto: Martin Sjödin/Skogssällskapet

Sveriges sjöar och vattendrag har blivit brunare. En pågående studie vid Lunds universitet, som Skogssällskapet finansierar, visar nu att ”brunifieringen” till stor del beror på att det i dag finns mer barrskog i landet. Rådet till skogsägare är därför att undvika att plantera gran nära sjöar och bäckar.

Emma Kritzberg, professor vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

Emma Kritzberg. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

– Hypotesen är att lövskog nära vattendragen kan minska brunifieringen. Och det finns många fler anledningar till att satsa på lövskog – bland annat ger lövskogen en ökad artrikedom i vattnet, säger Emma Kritzberg, professor i akvatisk ekologi vid Lunds universitet.

Under 1970- och 80-talen försurades marken i Sverige på grund av luftföroreningar med surt nedfall. Den höga surhetsgraden i marken gjorde att organiskt material i lägre utsträckning löstes upp. Att vattnet blivit brunare sedan dess har förklarats som en slags återgång till ett mer naturligt tillstånd. Men Emma Kritzberg, och flera andra forskare, är inne på att en viktig orsak till brunifieringen är att vi i dag har mer granskog i Sverige.

– Att granskogen brett ut sig innebär att markskiktet blivit rikt på organiskt material – humus. I jordbruksmark och lövskog så bryts det organiska materialet ned mycket snabbare, och till skillnad från i granskogen så läcker det inte ut i vattnet, säger Emma Kritzberg.

Tillsammans med Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU i Umeå, leder Emma Kritzberg ett tvåårigt forskningsprojekt som Skogssällskapet finansierar där man studerar sambandet. Projektet har kommit halvvägs och en pilotstudie där man tittat närmare på avrinningsområden och vatten i tre olika sjöar i södra Sverige är nu klar.

– Bakgrunden till projektet är att jag kom över intressanta historiska data, bland annat provtagningar från ett dricksvattenverk i Blekinge, som sträckte sig från 40-talet och framåt. Där kunde man tydligt se att vattnet var lika klart på 40-talet, innan försurningen, som på 80-talet, berättar Emma Kritzberg.

Emma Kritzbergs råd till skogsägare är att inte plantera gran nära sjöar och bäckar. Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist tycker att den nya kunskapen är viktig för alla skogsägare att känna till.

Karin Fällman Lillqvist

Karin Fällman Lillqvist

– Att gynna lövskog och undvika plantering av gran nära bäckar och sjöar är ett råd som alla skogsägare kan ta till sig av. Om du redan har en kantzon som är dominerad av gran kan du med fördel gallra bort granarna och låta lövträd växa upp i stället. Det är positivt för både vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden – dessutom är det vackert, säger Karin Fällman Lillqvist.

Vad är brunifiering?

Att vattnet blir brunt fungerar på samma sätt som när man brygger te. Det finns organiskt material i marken och när vatten, i form av regn, passerar avrinningsområdena kring sjöar och vattendrag så löses en del av det materialet upp, vilket färgar vattnet brunt. I granskog bryts det organiska materialet i marken ned mycket långsammare än i lövskog vilket ger upphov till brunare vatten.

Att vattnet i våra sjöar och vattendrag blivit brunare ställer till det för ekosystemet. Den så kallade brunifieringen har exempelvis en negativ inverkan på fiskbeståndet. Det blir dessutom svårare och dyrare att producera dricksvatten.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.