Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Effektiv anlägg­ning av bland­bestånd av gran och björk

  Blandskogar anses vara mer motståndskraftiga mot skadegörare och gynna biologiska mångfald, men det behövs mer kunskap om hur de kan anläggas och skötas. I det här projektet anläggs en långsiktig försöksserie med planterad gran i kombination med både planterad och självsådd björk.

  Forskare
  Nils Fahlvik
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Pågående

  Hur skapa funk­tionella kant­zoner vid gallring?

  I projektet testas hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2021
 • Pågående

  Skötselregimers påverkan på tallskog­ens naturvärden och den nationella åtgärds­arten raggbock

  Raggbockens larver lever i lågor av gamla, grova tallar, vilket gör arten till en god indikator för gammel­skogsliknande tallmiljöer. I projektet studeras populationer av raggbock på olika platser i landet. Det ger kunskap om vilka habitat som är mest värdefulla för artens fortlevnad, och vilka skötsel­metoder och åtgärder som bäst skapar rätt miljöer för deras larver.

  Forskare
  Mattias Larsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2021