Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avslutat projekt

Analysis of natural regeneration data of existing experiments with selective felling

Flera kommuner och enskilda skogsägare funderar på alternativ till kalavverkning. Viktiga frågor som bör besvaras för att kunskapsbaserade val ska kunna göras är hur bra en självföryngring etableras och hur snabbt den växer. Den naturliga variationen är troligen väldigt stor men det går att visa på vilket spektra som råder och hur det varierar med olika skogskötselåtgärder.

Skogsstig

Forksningsprojektet ämnar beskriva etablering och höjdtillväxt av självföryngring i barrskog i försök som avverkats med andra metoder än med kalavverkning. Data från blädningsytor, måldiameterhuggningsförsök och skärmställningar ingår. Dessutom ska projektet utveckla en snabb föryngringsinventeringsmetod för praktiskt skogsbruk för att kunna jämföra enskilda beståndsdata med relevanta forskningsresultat. Slutligen ska självföryngringen i ett måldiameterhuggningsförsök återinventeras.

Sammanfattning av projektets resultat

  • I flerskiktad skog hade markberedning en negativ effekt på skuggatoleranta trädslag som gran och rekommenderas därför inte vid skärmställning i enskiktad, likåldrig skog.
  • En tysk metod för snabb föryngringsinventering anpassad för svenska förhållanden har tagits fram inom projektet.

Rapporter och publikationer

SlutrapportPDF

L. Drössler, P. M. Ekö and R. Balster (2015) Short-term development of a multilayered forest stand after target diameter harvest in southern Sweden. Canadian Journal of Forest Research, 45 p. 1198–1205 – kontakta Lars Drössler för särtryck, du kan även läsa AbstractPDF

Handbok för inventeringen av självföryngring i kontinuitetsskogsbrukPDF

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2014

Lars Drössler

Forskarassistent

Sydsvensk skogsvetenskap

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
  • Telefon 040-415167
  • Epostadress lars.drossler@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.