Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Pågående projekt

Hybridaspens produktion i södra Sverige

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hybridaspens produktion och beståndsutveckling på jordbruksmark i södra Sverige. Kunskapen ska bidra till att utveckla skötselkoncept som säkerställer en hög och hållbar produktion av virke och biomassa. Bättre kännedom om hybrid­aspens produktions­potential och odlings­säkerhet ger beslutsstöd åt skogs­bruk­aren som står inför valet av trädslag.

Hägnat hybridaspbestånd. Foto: Nils Fahlvik

Hägnat hybridaspbestånd. Foto: Nils Fahlvik

Hybridaspen är en korsning mellan europeisk och amerikansk asp, som på bördiga marker kan uppnå en hög produktion under en kort omlopps­tid. Hybrid­aspen har ett använd­bart virke som lämpar sig för såväl energi­ved som för massa­ved och timmer, vilket ger odlaren möjlighet att välja inriktning på skötseln. Träd­slaget är ett alternativ till gran på bördiga marker i södra Sverige och som löv­träd kan hybrid­aspen bidra till en ökad variation i land­skapet. Odling av hybrid­asp har hittills varit koncen­trerad till jord­bruks­mark men träd­slaget har också potential för odling på bördig skogs­mark. För när­varande pågår det studier av härdig­heten i olika klimat­lägen och odling kan i framtiden också bli aktuell i mer nordliga lägen.

I Sverige har odling av hybridasp hittills skett i liten skala och erfaren­heterna är begränsade. Detta projekt syftar till att fördjupa kun­skaperna om hybrid­aspens produktion och tillväxt­dynamik. Inom ramen för projektet ska några av de äldsta, ännu aktiva, försöks­ytorna med hybrid­asp åter­inventeras. Vi hoppas därmed kunna dra mer noggranna slut­satser om hybrid­aspens produk­tions­­potential och om åldern då volymens medel­tillväxt är som högst på bördiga marker i södra Sverige. Vid tidigare mätningar har medel­tillväxten ännu inte kulminerat på de aktuella ytorna. Kännedom om hybrid­aspens till­växt­dynamik är viktig för att kunna dra slut­satser om lämpliga omlopps­tider för en hög och uthållig produktion. Uppgifter om träd­slagens produk­tions­potential är värdefull information för mark­ägaren som står inför valet av odlingsmaterial.

Ämne: Skogsskötsel
Startår: 2018

Nils Fahlvik

Forskare

Arbetar med beståndsbehandling med fokus på röjning och gallring och med lövskogsskötsel.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.