Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

Gustav af Wåhlberg, skogsförvaltare på Skogssällskapet, framför en av försöksodlingarna på Skogssällskapets fastighet Dimbo.

"Hybridaspen är spännande på många sätt. Den snabba tillväxten är en attraktiv egenskap, som ger kort omloppstid. Dessutom självföryngras den med rotskott, vilket ger låg kostnad", säger Gustav af Wåhlberg, skogsförvaltare på Skogssällskapet. En av försöksodlingarna som studerats i forskningsprojektet ligger på Skogssällskapets fastighet Dimbo i Östergötland.

De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens produktionspotential.

Nils Fahlvik, Skogforsk. Foto: Skogforsk

Nils Fahlvik

– Den snabb­växande hybrid­aspen kan vara ett intressant alterna­tiv till gran och andra trädslag. Hög produktion och korta omloppstider kan ge ett gott ekonomiskt utfall. Samtidigt kan hybridaspen öka lövandelen och skapa större variation i ett barrdominerat landskap eller i ett öppet odlingslandskap, säger Nils Fahlvik, forskare på Skogforsk.

Hybridaspen, som är en korsning mellan europeisk och amerikansk asp, har sedan introduktionen 1939 blivit ett av Sveriges mest produktiva trädslag. Medeltillväxten är dubbelt så hög som för vanlig asp.

Förädling och forskning har pågått allt sedan starten. Stora framsteg har gjorts och mycket mer är att vänta. För att fördjupa kunskaperna har Skogforsk, med finansiering av Skogssällskapet, genomfört projektet Hybridaspens produktion i södra Sverige.

– Vi har återinventerat fem odlingsförsök anlagda på tidigare jordbruksmark och med en ålder på 23-30 år. Syftet var att samla data för att analysera tidpunkten för medeltillväxtens kulmination och den tillväxtnivå som då uppnås. Sådan data hjälper oss att ge markägarna bästa möjliga beslutsstöd och skötselkoncept, säger Nils Fahlvik som haft rollen som projektledare.

Högre volymproduktion

Inventeringen visar att beståndens produktion ligger på 20-22 m3sk per hektar och år. Det är bra med tanke på beståndens ålder.

­­– Med dagens plantor förväntas ännu högre volymproduktion, säger Nils Fahlvik.

Kraven på variation i skogsbruket talar också för hybridasp. Även ekonomiskt är det en fördel att inte lägga alla ägg i samma korg.

– Ett varmare klimat kan medföra ökade risker för brand, insektsangrepp med mera. Då är det bra att ha satsat på flera olika trädslag, säger Nils Fahlvik.

Projektet har finansierats av Skogssällskapet och en av försöksodlingarna finns på Skogssällskapets fastighet Dimbo i Örebro kommun.

– Skogforsks arbete har genererat ny värdefull kunskap som nu sprids till markägarna, säger Gustav af Wåhlberg, skogsförvaltare på Skogssällskapet och med Dimbo som ett av sina ansvarområden.

Ökat intresse och bra priser på aspvirke

Gustav af Wåhlberg

Gustav af Wåhlberg

Bland skogs­ägarna märker Gustav en till­tagande nyfikenhet på hybridasp som alternativ till granen. Granbarkborrens framfart har bidragit till detta liksom den positiva prisutvecklingen. Virket används i stor omfattning som energived och massaved men också som timmer.

– Det klassiska användnings­området är som råvara till tändsticksindustrin. Trots att tändsticksförbrukningen minskat är den nischen fortfarande högintressant. Industrin kräver asp av högsta kvalitet, vilket ibland är svårt att hitta. Det har resulterat i en mycket bra prisutveckling, säger Gustav af Wåhlberg som själv satsat på hybridasp på sin egen skogsfastighet.

Med möjligheter till hög och hållbar produktion ser framtidsutsikterna bra ut för den som – med rätt förutsättningar – vill satsa på hybridasp. Men visst finns det svårigheter.

– Generellt sett kräver hybridasp mer intensiv skötsel än gran. Det gäller särskilt i den kritiska etableringsfasen då de ljusälskande plantorna konkurrerar med gräs och annan växlighet. Vanligen måste odlingarna även hägnas in eftersom plantorna är smakliga för viltet, säger Nils Fahlvik.

Tydliga mål

Markägaren bör sätta upp tydliga mål för sitt skogsbruk. Ska inriktningen vara energived som inte kräver så mycket skötsel? Eller rundved som kräver mer arbete men ger bättre betalt?

– Sådana beslut fordrar kunskap och erfarenhet, något som vi gärna bidrar med. På Skogssällskapet finns den kompetensen. Vi har också ett utmärkt samarbete med Skogforsk, vilket håller oss uppdaterade, säger Gustav af Wåhlberg.

Några huvudresultat från forskningsprojektet:

  • Volymtillväxt: Studien visade att volymtillväxten hade kulminerat vid en ålder på 25-30 år.
  • Medeltillväxt: Den årliga medeltillväxten var då 20-22 m3sk per hektar och år.
  • Dimensionsutveckling: De äldsta bestånden hade en medeldiameter på 27-30 cm. Övre höjd 30-35 m.
  • Tidig gallring: Resultaten antyder att en till två tidiga och relativt hårda gallringar kan främja dimensionsutvecklingen utan att äventyra den totala volymproduktionen. Det finns dock behov av nya försök.
  • Hela slutrapporten från projektet finns på projektsidan.

Text: Anders Thorén

Hybridaspen har stor potential

Per Hazell, skogsskötselexpert på Skogsstyrelsens ser goda möjligheter i att använda hybridasp.

– På bördig skogsmark i södra Sverige har hybridaspen hög virkesproduktion. När den ersätter gran kan den bidra till en större variation i skogsbruket, säger Per Hazell.

– Riktigt stor potential har hybridaspen dock på före detta jordbruksmark, med hög produktion och möjligheten att på relativt kort tid bl.a. ersätta fossila bränslen. Om odlingarna utformas på ett bra sätt kan de samtidigt bli ett positivt inslag i en mer varierad landskapsbild, säger Per Hazell.

Per Hazell, skogsskötselexpert på Skogsstyrelsen. Foto: Skogsstyrelsen

Per Hazell.

Tips för dig som funderar på hybridasp

Att välja rätt mark och läge, rätt plantor och rätt skötsel är det grundläggande. Planeringen är en omfattande process, men Nils ger ändå några tips:

  • Markval: Hybridaspen kan växa snabbt på såväl skogsmark som jordbruksmark. Trädslaget är dock krävande och behöver näringsrik och bördig mark. Frisk mark är lämpligast.
  • Markberedning: På åkermark används plöjning och harvning med fördel. På åkermark gäller andra regler än på skogsmark och ogräsbekämpningsmedel kan användas med god effekt. På skogsmark bör markberedning ske så snart som möjligt efter avverkning för att för minska risken för stora uppslag av konkurrerande vegetation. Högläggning är ofta en lämplig metod på frisk och lite fuktigare skogsmark.
  • Plantor: Välj testade plantor som är anpassade till platsen. Tillgången är växlande så beställ i god tid.
  • Skötsel: Rekommendationen om 1-2 gallringar ligger fast. Det främjar dimensionsutvecklingen utan att äventyra den totala volymproduktionen.
  • Fler råd finns i Skogforsks handledning för odling av hybridasp och poppel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.