Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Förädling höjer värdet på fastigheten

Vy över Selesjö

En vacker vy kan vara guld värd. Foto: Stefan Hällberg

Genom viltvårdsåtgärder har jakten blivit bättre, betesskadorna färre och landskapet vackrare på Skogssällskapets fastighet Selesjö. Här samverkar vilt och skogsbruk. Och omdaningen har ökat fastighetens värde med tio procent.

Rådjur

Viltvård handlar inte enbart om fler och större vilt. Foto: Skogenbild

Selesjö ligger långt inne i de djupa Östgötaskogarna, några mil norr om Finspång. Man letar sig dit via snirklande skogsvägar, och plötsligt, mitt inne i skogen, öppnar sig en stor glänta; ett stycke natur som förvandlats från tät och mörk granskog till ett vackert kulturlandskap.

Den stora, öppna ytan är en del av Skogssällskapets fastighet om totalt 1 090 hektar. Selesjö har utvecklats till en demonstrationsfastighet som skogsintresserade från hela landet besöker.

Förädlingen av Selesjö har många fördelar för skogen, viltet och den biologiska mångfalden. Samtidigt har de olika åtgärderna sammantaget bidragit till att öka värdet på fastigheten.

Vi har exempelvis anlagt viltåkrar och viltvatten och fått ett viltparadis som höjt rekreationsvärdet.

– Jag tror att alla förbättringar vi genomfört gör fastigheten mer attraktiv. Vi har exempelvis anlagt viltåkrar och viltvatten och fått ett viltparadis som höjt rekreationsvärdet, säger Johan Asp, skogsförvaltare.

– Nu har vi en mycket bra viltstam, och den förbättrade jakten är, vid en eventuell försäljning, ett positivt värde för rätt köpare. Att vi kunnat höja jaktarrendet är också en pusselbit som bidrar till ett högre värde, säger Johan Asp.

På Selesjö tar man fram mycket foder åt viltet, man försöker sprida betestrycket över hela arealen och man anlägger kontinuerligt fler viltåkrar. Det syns i dag tydliga tecken på att detta minskar betesskadorna, och det i sin tur höjer värdet på fastigheten.

– Vi har ett antal skyddsåkrar för kringliggande spannmålsodlingar. Eftersom vi vill att viltet ska dras till oss måste vi sköta viltåkrarna ordentligt och ligga snäppet före de kommersiella åkrarna. Det gör att dessa åkrar sparas för jordbruksarrendatorn genom att de slipper ovälkommet besök från viltet, berättar Johan Asp.

De foderskapande åtgärderna gör att man kan och vågar sätta rätt trädslag på rätt mark, det vill säga tall istället för gran. Man är också noga med att produktionsskogen har en jämn åldersfördelning.

En annan fördel är att mjuka värden, så kallade härlighetsvärden eller upplevelsevärden, har blivit fler efter de senaste årens omdaning. Också det har en positiv inverkan på värderingen av Selesjö, även om det är svårt att precisera i kronor och ören.

– Fastigheten har blivit mer tilltalande genom att vi öppnat kulturlandskapet och fått en mer varierad natur. Vi har förbättrat förutsättningarna för biologisk mångfald, och naturvärdena har blivit fler, bland annat genom större inslag av vatten, löv, brynmiljöer och bärande träd.

– Även upprustningen av vägsystemet har haft stor betydelse. Tillgängligheten har ökat markant, och vi har generellt höjt standarden på vägarna. Väl underhållna vägar ger mindre bekymmer och lägre kostnader och gör att fastigheten är åtkomlig året runt, konstaterar Johan Asp.

TEXT: Stefan Hällberg

Fastighetsexperten Ulrik Abelson om Selesjös omvandling:

– Det finns mycket gott att säga om viltsatsningen på Selesjö. Framför allt vill jag lyfta fram den kraftigt förbättrade förmågan att försörja jaktbart vilt. Det har blivit möjligt genom riktade viltvårdsåtgärder och viltanpassad skogsskötsel. Det är en mycket välskött fastighet som numera, tack vare alla åtgärder, har en väldigt trevlig och vacker miljö.

– Omdaningen av Selesjö har helt klart påverkat marknadsvärdet på ett positivt sätt. Jag bedömer att värdet på fastigheten ökat med cirka tio procent än så länge. Det krävs vissa initiala kostnader för åtgärderna, men över tid får man intäkter som gör att det jämnar ut sig. I mina ögon finns det helt klart anledning att rekommendera markägare att följa Selesjös exempel, om än i mindre skala, där man anpassar åtgärderna utifrån den aktuella fastigheten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.