Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Tjädern: Skyddad men jaktbar

Jakten får inte äventyra tjädern i dess utbredningsområde. FOTO: Johnér

Tjädern är både skyddad och möjlig att jaga. Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket beror det på EU:s fågeldirektiv från 1979.

Alla vilda fåglar inom EU är skyddade genom EU:s fågeldirektiv, som antogs 1979. Genom fågeldirektivet förband sig medlemsländerna att vidta skyddsåtgärder för att bevara förutsättningarna för livskraftiga stammar av alla vilda fåglar som då fanns inom EU-ländernas territorium.

– För Sverige innebär det att vi ska göra avsättningar av biotoper som är viktiga för tjädern, till exempel spelplatser, våtmarker och andra biotoper som används vid parning och för kycklingarnas födosök och skydd, säger Per Risberg.

Men av samma fågeldirektiv framgår att det också är möjligt att jaga tjädern i Sverige.

– Tjädern har via Fågeldirektivet ett skydd inom EU, sedan 1979. I Skandinavien, där tjädern däremot är en ganska allmän art, är jakt tills vidare tillåtet via ett tilägg i Fågeldirektivet. Men det är viktigt att komma ihåg att jakten inte får äventyra arten i dess utbredningsområde, säger Per Risberg.

TEXT: Malin von Essen

Skydd för tjädern

  • Tjädern skyddas av artskyddsförordningen, en del av miljöbalken. Tjädern är också fredad i jaktlagstiftningen. 
  • Genom bland annat artskyddsförordningen, jaktlagstiftningen och fiskelagstiftningen har en väsentlig del av EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv blivit svensk lag. 
  • Artskyddsförordningen syftar till att ge skydd åt hotade växt- och djurarter utöver vad jakt- och fiskelagstiftningen innebär.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.