Naturvård bland kulturminnen och fotbollsplaner

Faunadepå (till vänster), informationsskylt (till höger).

En faunadepå (till vänster) skapas för att ge mat och bostad åt insekter, men även som växtplats åt svampar, mossor och lavar. Faunadepåer kan se ut på många olika sätt, här är det grova ekstockar där vissa ligger upplagda för att kunna torka medan andra ligger på backen för att långsamt ruttna. I arbetet med den tätortsnära skötseln är information (till höger) till allmänheten en central del. Foton: Monika Vallin Rosell

I Svenljunga, i Västergötland, ligger flera skogs- och grönområden insprängda i tätorten. Här finns fornåkrar, idrottsplats och så den omtyckta hembygdsparken som på sommaren samlar invånarna för teater, utställningar och midsommarfirande. Mitt i allt detta genomför nu Skogssällskapet naturvårdande skötsel på uppdrag av Svenljunga kommun.

Monika Vallin Rosell

Monika Vallin Rosell

– Det är verkligen ett område där många människor rör sig. Det går både stigar och motionsspår kors och tvärs, och inne i hembygdsparken finns hembygdsföreningen som såklart är måna om sina historiska byggnader, berättar Monika Vallin Rosell, produktionsplanerare åt Skogssällskapet.

En insats som genomförs i Svenljunga, och som är vanlig när det handlar om naturvårdande skötsel, är friställning av stora lövträd – något som hjälper de enskilda träden att utveckla sina kronor och därmed kunna bli äldre och hålla sig friska. Det är bra för den biologiska mångfalden eftersom många fåglar och insekter är beroende av gamla träd, dessutom upplevs den typen av glesa och ljusa miljöer ofta som estetiskt tilltalande.

Röjning ger ökad sikt och tryggare miljö

I Svenljunga finns det gott om gamla ekar som ska friställas, men också gamla tallar ska huggas fram. Innan huggningen startade inleddes naturvårdsinsatserna med  ”underväxtröjning” – att man röjer bort den undervegetation som vuxit upp.

– Röjningen gör att det kommer att bli mycket ljusare och ökad sikt, säger Monika.

Man röjer också särskilt kring motionsspår och stigar, för skapa ökad sikt där människor rör sig. Monika säger att den typen av insatser är prioriterade för att öka tryggheten för invånarna och gynna rekreation och friluftsliv.

En annan vanlig naturvårdsåtgärd är att hugga bort gran och gynna lövträd. På ett oplanterat hygge på kommunens mark finns gott om naturlig föryngring av olika trädslag.

– Där ska vi främst röja fram ”RASE” – rönn, asp, sälg och ek, berättar Monika.

Bättre rekreation med anpassad skogsskötsel

Eftersom många människor påverkas av insatserna har tydlig information till invånarna och samråd med berörda föreningar varit viktiga. Genom samrådet med idrottsföreningen väcktes idén att ta tillvara på grova stockar och lägga ut dem som sittplatser i ekskogen som angränsar till idrottsplatsen.

– Samråd är viktiga för att de lokala föreningarna ska bli delaktiga i det som händer, och det är jätteviktigt att anpassa skogsskötseln i den tätortsnära skogen så att rekreation och friluftsliv förstärks långsiktigt. Om man tittar på skogsvårdslagens miljömål så ingår inte bara biologisk mångfald, utan också att skogens kulturmiljöer och estetiska och sociala värden ska värnas, säger Monika.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Naturvårdande skötsel med Nokås-bidrag

Svenljunga kommun har sökt Nokås-bidrag för sina naturvårdsinsatser. Nokås är ett stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen som Skogsstyrelsen delar ut. Med stödet vill man främja naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden och rekreation och friluftsliv. Nokås-bidrag kan man söka för åtgärder som till exempel sikthuggning, anläggning av vissa typer av våtmarker och hägn av värdefull lövskog. Läs mer hos Skogsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du anlitar Skogssällskapet hjälper vi dig givetvis att söka bidrag som är aktuella utifrån just dina mål med skogen.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.