Skogsprognos ger trygghet när Kjell Öberg investerar i skog

Kjell Öberg. Foto: Privat

Kjell Öberg gjorde sitt första skogsköp 2013, innan dess hade han ingen erfarenhet av skogsbruk. Målet är ett innehav på 1000 hektar. Foto: Privat

– Den strategi som Skogssällskapet hjälpt mig med bygger på att skogsbruket hela tiden ska täcka kostnaderna, inklusive de mest långsiktiga satsningarna. Kortsiktiga vinster prioriteras inte, utan målet är en kontinuerlig värdeutveckling såväl skogligt som ekonomiskt. Det är så jag vill ha det, säger Kjell Öberg.

Med 20 års erfarenhet av arbete med start-ups och affärsutveckling är Kjell Öberg van vid offensiva och långsiktiga satsningar. Hans konsultverksamhet är främst inriktad på innovations­företag inom miljöteknik och medicinsk teknik. Ofta handlar det om att kommersialisera forsknings­resultat och teknik­plattformar baserade på främst akademisk forskning. Då det gäller de privata satsningar på skog har Kjell emellertid inte haft motsvarande specialkunskap att luta sig mot.

– Då jag började leta efter en lämplig skogsfastighet hade jag ingen erfarenhet av skogsbruk, men genom jobbet med affärsutveckling visste jag värdet av att samarbeta med folk som har rätt kompetens. Efter samtal med flera olika skogsaktörer föll valet på Skogssällskapet. Det jag särskilt fäste mig vid var deras fokus på målanpassning, att mina egna mål blir styrande för de insatser de gör, säger Kjell.

Målet: ett innehav på 1000 hektar

Kjell gjorde sitt första skogsförvärv 2013, en fastighet på cirka 90 hektar belägen i Vilhelmina kommun, drygt 20 mil nordväst om Umeå. Kjell som är uppvuxen i Piteå ville gärna göra sitt köp ”uppåt och inåt i landet” eftersom man där kan få mer skog för pengarna. Eftersom han inte hade något jättestort startkapital, passade den strategin honom bäst.

David Israelsson, skogsförvaltare i Västerbotten. Foto: Ulrika Lagerlöf

David Israelsson

– Redan då vi träffade Kjell första gången förklarade han att hans mål vara att bygga upp ett innehav på 1000 hektar. Det är nog ganska unikt att man som helt ny skogsbrukare siktar så målmedvetet, men redan efter ett par år köpte han ytterligare en fastighet på cirka 270 hektar i Vilhelmina, säger David Israelsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet och den som sedan starten varit Kjells kontaktperson.

Trygg investering med Skogsprognos®

Köpen har till stor del finansierats genom banklån, men Kjell är övertygad om att han investeringar kommer att vara lönsamma på lång sikt.

– Svensk skog är en resurs som kommer att fortsatta att öka i värde. Ska Sverige bli fossilfritt måste vi använda skogen mer än idag. Då kommer sannolikt priserna på skogsråvaran att leta sig uppåt och stabiliseras på en högre nivå på grund av stigande efterfrågan från fler och nya aktörer. Affärsrisken i ett skogsförvärv behöver inte vara så stor om man låter göra en skogsprognos och har en god ekonomisk planering vad gäller amorteringar, kassaflöden med mera, säger Kjell.

Lönsamheten för fastigheten beräknas

Hösten 2017 tog Kjell ytterligare ett stort steg genom ett förvärv av ca 540 hektar. Därmed är han nästan framme vid 1000-hektar-målet, om man skulle räkna som totalt markinnehav. Räknar man produktiv skogsmark, vilket Kjell gör, så handlar det nu om cirka 560 hektar.

Även det köpet föregicks av en Skogsprognos® för att se hur skogen skulle passa in i den befintliga strategin, där David som förvaltare tar hjälp av Skogssällskapets skogs­analytiker och skogekonomer. Syftet är dels att beräkna lönsamheten för den nya fastigheten, dels att bedöma hur väl tillköpet passar in i helheten, vad gäller trädslagfördelning, åldersfördelning med mera.

– I det här fallet var utfallet mycket positivt och visar att tillköpet borgar för att virkesförrådet fortsätter att växa under överskådlig tid. Driver Kjell sitt skogsbruk på samma hållbara sätt som hittills så kommer den här investeringen att uppfylla hans avkastningskrav, säger David Israelsson.

Uppdaterad Skogsstrategi®

Det senaste skogstillköpet har nu lagts till i en uppdaterad Skogsstrategi® för Kjells totala skogsinnehav. I strategin slås fast att en omställning från gran till tall på utvalda delar av innehavet är en prioriterad uppgift för att ta tillvara markens produktionsförmåga.

Vad gäller ekonomin läggs inlednings­vis fokus på en nedamortering av befintliga lån för att skapa utrymme för fortsatta skogsförvärv.

– I planen ingår att utöka skogsinnehavet ytterligare. Tanken är att mina barn om de vill på sikt ska kunna ta över ett väl utvecklat skogsinnehav. Ännu är jag bara 50 år, men det kan ändå vara bra att fundera lite på ett generationsskifte. Kanske vill jag som pensionär bara ha kvar en mindre del av skogen som ett fritidsintresse. Kanske vill vi äga den större delen tillsammans säger Kjell.

Pappa skulle varit glad…

Att skapa ett skogsinnehav som kan bli en trygghet för kommande generationer har hela tiden varit en drivkraft för Kjell.

– Min pappa älskade skogen och började utbilda sig till jägmästare. Tyvärr skadades han ganska svårt i en idrottsolycka och tvingas avbryta den utbildningen och valde istället läraryrket. Jag vet att han skulle varit väldigt glad över att hans drömmar om ett familjeskogsbruk nu har förverkligats.

– Visst är jag nöjd och kanske också lite stolt, men utan stödet från David och hans kolleger på Skogssällskapet hade vi aldrig kommit så här långt. De ska ha all heder av sina insatser, tillägger Kjell Öberg, doktor i kemi, framgångsrik affärskonsult och nu också en allt mer betydande skogsägare i Vilhelmina kommun.

TEXT: ANDERS THORÉN

Skogssällskapets Skogsstrategi® och Skogsprognos®

Med vår Skogsstrategi sätter vi dig som kund, och dina mål, i centrum. Vi analyserar din fastighet utifrån dina mål med skogen. I handen får du en unik skötselplan för just din fastighet, som visar hur skogen ska skötas för att du ska nå dit du vill. Skogsstrategin blir också ett budgetunderlag som du kan ta med till banken som visar planerade intäkter och kostnader för många år framåt. Läs mer om Skogsstrategi under Tjänster.

Skogssällskapets Skogsprognos® är en snabbare analys som görs inför ett fastighetsköp. Skogsprognosen visar vilken avkastning fastigheten kan ge och utgör ett utmärkt underlag för att söka lån på din bank. Läs mer om Skogsprognos under Tjänster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.