Skogsägarskola: Inventering av bark­borreskadad skog

Flygbild över granbarkborreskadad skog. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Genom att göra en inventering av din skog kan du minska skadorna från granbarkborren. Här går vi igenom vilka tecken du ska leta efter – och vilka träd som är viktigast att ta bort.

Tecken på angrepp från granbarkborre går att se under alla tider på året. Därför är det viktigt och effektivt att inventera både under vintern och under sommarhalvåret.

Inventering på våren och sommaren

Att upptäcka färska skador är betydligt svårare än att upptäcka gamla skador, detta eftersom granarna fortfarande ser friska ut. Av den anledningen måste du komma väldigt nära träden för att se skadorna. Följande tecken ska du leta efter:

 1. BORRMJÖL. När barkborren angriper ett träd lämnar den borrmjöl efter
  sig. Titta vid stambasen på de stående träden, eller på liggande och solexploaterade stammar. Du kan även se gnagmjölet i barkfickorna på trädet.
 2. KÅDA. Angripna träd försvarar sig med kåda. Det ser då ut som tårar på stammen.
 3. GRÖNA BARR. Om det ligger torra gröna barr på marken, som granen har tappat, kan det vara ett tecken på angrepp.
 4. MODERGÅNGAR. På träd där barken har fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar. Ofta syns också näbbspår av hackspett.
 5. TITTA UPP. När det är högsommar påbörjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del, innan den jobbar sig nedåt. Av den anledningen kan det vara bra att titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna eftersom dessa granar ännu inte har några ingångshål längst
  ner på stammen.

Åtgärder på våren och sommaren

De träd som är viktigast att ta bort är de granar som har färska angrepp och där större delen av barken fortfarande sitter kvar. Förklaringen till detta är att många granbarkborrar i så fall sitter kvar i barken. Genom att ta bort dessa träd får du bort granbarkborren från skogen. De träd som har gamla angrepp och träd där den mesta av barken redan är borta kan du lämna kvar eftersom granbarkborren inte längre finns kvar i dessa träd. Dessa kan lämnas kvar till hackspettarna.

Inventering på vintern

Eftersom en del granbarkborrar övervintrar i angripna träd är det viktigt att göra en inventering redan under vinterhalvåret. Dessutom kommer det arbete du gör nu att underlätta vårens inventering då du med fördel kan fokusera inventeringen på området kring de gamla angreppen. Följande tecken ska du leta efter i vinter:

 1. SE RÖTT. Träd som har blivit angripna av granbarkborre känns igen på barren som får en roströd färg.
 2. AVFLÄKT BARK. Angreppen syns även på barken som i många fall har blivit avfläkt av hackspett. Man kan även se tydliga modergångar från granbarkborren.
 3. GRÅ KRONA. Om barren och kronorna har börjat få en grå färg eller om barren har ramlat av beror det förmodligen på tidigare års angrepp. I dessa fall är det viktigt att undersöka närstående träd också för att ta reda på om de också har angripits.

Åtgärder under vintern

Om det visar sig att du har väldigt stora skador på din skog kan det vara smart att avverka hela beståndet. Detta eftersom beståndet i så fall är i så dåligt skick att det kommer bli angripet även nästa år. Gör du avverkningen under vintern kommer granbarkborren i stället att ge sig på andra bestånd som har högre motståndskraft mot angrepp. Genom att avverka under vintern kan du även säkra upp virkesvärdet.

Ta hjälp av en drönare

Om du har möjlighet att använda en drönare vid inventeringen kan det underlätta arbetet. Från luften kan du se grupper av träd med roströda toppar eller med avfläkt bark, vilket är tecken på angrepp. Ser du detta kan du gå närmare och undersöka närliggande träd för att upptäcka färskare skador.

Tänk på!

Eftersom det var extremt torrt och varmt under sommaren 2018 kan barren på enstaka grenar vara helt torra. I dessa fall är det endast årsskotten som fortfarande är gröna. Detta ska inte ses som ett tecken på granbarkborreangrepp, utan är ett sätt för granen att spara på vatten.

Granbarkborre. Foto: Shutterstock

Handlingsplan för att minska skadorna

Så här ska du göra om din skog har drabbats av angrepp från granbarkborre:

 • Förbered för en inventering. Om du har en stor skog kan du inte inventera överallt. Fokus ska ligga på trädslagsrena bestånd där mer än 70 procent av träden är granar. Dessutom ska granarna vara minst 30–40 år och uppåt.
 • Inventera omgående. På vintern är det lättare att se skadorna på trädet, det syns tydligt i barken som blir roströd. Man kan även se tydliga modergångar från granbarkborren.
 • Om det är ekonomiskt lönsamt, hugg bort skadade träd och ta tillvara virket så gott det går.
 • Gör en ny inventering under våren. Om du redan har gjort en inventering under vintern blir arbetet lättare, då kan du med fördel börja inventera runt de gamla angreppen.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.