Gå till innehåll

Forskning & utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Varje år delar vi ut cirka 15 miljoner kronor i anslag. Här kan du läsa om projekten som vi beviljat anslag, och få veta mer om hur anslagsprocessen går till.

Aktuella projekt

 • Avslutat

  Nyckelbiotopernas betydelse för den biologiska mångfalden

  Utgör nyckelbiotoper även på längre sikt livsmiljöer för naturvårdsintressanta och hotade arter? Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att använda befintliga inventeringsdata från nyckelbiotoper för att utvärdera detta med fokus på lavar, mossor och svampar.

  Forskare
  Mari Jönsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2012
 • Avslutat

  Kartering av fornminnen i skogen med fjärranalys och andra geodata

  Skogsbruket står inför en stor utmaning där det gäller att både identifiera kulturminnen i större omfattning än vad som görs idag och att minska skadorna på dessa i samband med avverkning, skogsvårdsåtgärder och vägbyggnation. Detta projekt ämnar identifiera de i skogen vanligast förekommande fornminnestyperna som kan identifieras med geodata, utveckla karteringsmetoder för att finna okarterade fornminnen, utvärdera dessa metoder samt ta fram analysverktyg med sikte på operativ implementering i skogsbruket.

  Forskare
  Erik Willén
  Ämne
  Planering
  Startår
  2015
 • Pågående

  Går gräset upp i rök? – Brandens effekt på vegetation och pollinerare

  Det övergripande syftet med detta projekt är att öka förståelsen av hur brand påverkar markvegetationen och associerad fauna på hyggen. Vi är särskilt intresserade av hur brandens hårdhet påverkar vegetationen och förutsättningarna för pollinerande insekter med fokus på fjärilar, vildbin och andra gaddsteklar.

  Forskare
  Victor Johansson, …
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.