Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

"Lyft fram skogsfrågorna i kommunerna"

Malin Sääf

Malin Sääf har undersökt hur fem kommuner förvaltar sina skogar. Slutsatsen är att det krävs mer planering och samarbete. Foto: Privat

Många kommuner i Sverige skulle tjäna mycket på att prioritera skogsförvaltningen och skapa tydligare mål för den. Det visar Malin Sääf i sitt examensarbete vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Drygt 60 procent av den tätortsnära skogen i Sverige är kommunal och enligt lag ska kommunerna sätta upp egna förvaltningsstrategier. Vikten av detta poängterar Malin Sääf i sitt examensarbete ”Förvaltning av offentliga skogsfastigheter – strategier och handlingsplaner” (2012) vid SLU. Hennes arbete är finansierat av Skogssällskapet. Sääf pekar på brister när kommunerna sätter upp mål, och understryker hur viktigt strategiarbete är: –

När mål och strategier saknas för kommunal skogsförvaltning utvecklas och förbättras inte skötseln av kommunskogarna, säger Malin Sääf, som har intervjuat tjänstemän och politiker från fem kommuner. Endast två av fem hade formellt antagna riktlinjer för skogsförvaltning. –

Flera kommuner arbetar efter kortsiktiga mål och saknar långsiktiga, strategiska mål för skogsförvaltningen.

Sääf menar att det saknas kunskap i flera kommuner och att åsikterna om hur skogen ska användas skiftar i många fall.

– Det är inte ovanligt att tjänstemän vill främja rekreation och friluftsliv medan politiker förespråkar bytesmark och exploatering.

Hamnar i skymundan

Diskussionen om skogsförvaltning kan lätt hamna i skymundan för andra politikområden, som till exempel skola och omsorg.

– Jag önskar att tjänstemän och politiker lyfte fram skogsfrågorna mer eftersom det finns mycket pengar och andra värden att hämta i skogen, säger Malin Sääf.

Hennes undersökning visar som sagt på behovet av större kunskap om skog och skogsbruk men också på tätare kommunikation mellan beslutsfattare på olika kommunala nivåer. Därtill behövs gemensamma riktlinjer och tydliga mål.

– Varje kommun bör till exempel ta fram en väl förankrad skogspolicy som regelbundet följs upp och utvärderas. Malin Sääf föreslår ett närmare samarbete mellan tjänstemän inom kommunerna.

– Det vore bra att få tjänstemän som påverkar samhällsplaneringen att mötas, exempelvis de som planerar bostäder och de som ansvarar för morgondagens rekreationsområden. Samordnade exkursioner i fält för förvaltare, tjänstemän och politiker kan vara ett sätt att föra förvaltningen av kommunala skogar framåt.

TEXT: Camilla Rindås

Fyra tips till kommunerna:

  1. Ta fram gemensamma och tydliga riktlinjer för skogsförvaltningen.
  2. Samordna exkursioner i fält med förvaltare, högre tjänstemän och politiker och skapa på så sätt kommunikation mellan olika ansvarsområden.
  3. Skapa nätverk mellan olika kommuner med fokus på förvaltning av offentliga skogsfastigheter.
  4. Öppna möjligheten för förvaltare att delta vid nämndmöten då exempelvis en skogspolicy ska antas.