Klok kommunal skogspolitik

Arvika inviger sin nya långsiktiga skogsstrategi. Här syns kommunens Ann-Marie Andreason, livs levande draghäst och Skogssällskapets Claes Hallgren.

I Arvika har politikerna gjort sin hemläxa och beslutat om en långsiktig strategi för förvaltningen av kommunens cirka 2 000 hektar skogsmark. Resultatet blir både mer rekreationsvänliga skogar och bättre skogsekonomi.

Strategin i Arvika innebär att tjänstemän med ansvar för skogsförvaltningen nu vet hur politikerna vill att sociala, biologiska och ekonomiska värden ska samsas i skogen, förklarar Ann-Marie Andreasson, mark- och exploateringsingenjör på Arvika kommun.

Arvika hör till den tredjedel av Sveriges kommuner som vill att skogskapitalet ska förvaltas med politisk styrning. En undersökning från Skogssällskapet från 2012 visar att drygt två tredjedelar av Sveriges kommuner saknar politiskt antagna mål och riktlinjer för skogen. Det innebär att stora kapitalvärden förvaltas utan att skattebetalarna har möjlighet att påverka användningen av skogen. Tillsammans äger de svenska kommunerna cirka 335 000 hektar skog.

Möjligheter och kostnader

Arvikas skogsstrategi har tagits fram av Skogssällskapet med hjälp av analyser i Heureka, ett planeringsverktyg som utvecklats av Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk med Skogssällskapet som en av finansiärerna. Analyserna utgick från den nytta friluftsmänniskor, villaägare, företagare, naturvårdare och andra skogsanvändare vill få ut från Arvikaskogarna.

– Behoven fångades i en workshop där kommuntjänstemän under vår ledning fick hjälp att konkretisera målen för skogsbruket via en intressentanalys, säger Lotta Möller, Skogssällskapets skogsskötselchef.

Med Heureka har Skogssällskapet kunna visa vilka möjligheter som finns att möta behoven och vad det skulle kosta. Politikernas uppgift har varit att enas om avvägningar mellan olika intressen.

Resultatet blev mål och strategi för skogsbruket där sociala, ekologiska och ekonomiska värden väger lika tungt. Ann-Marie Andreasson tror att det arbete kommunen lagt ner har ökat politikernas förståelse för skogsbrukets villkor och utmaningar.

– Det är viktigt att politikerna har insyn och vet hur de vill att skogen ska skötas. Vi måste ha samsyn inom kommunen, och också politikerna måste kunna svara på frågor om hur vi tänker kring vårt skogsinnehav.

Mindre intensiv skötsel

Politikernas strategiska beslut innebär att Arvika kommuns tätortsnära skogar ska skötas mindre intensivt i framtiden.

– Det långsiktiga målet är att de ska bli mer rekreationsvänliga, säger Ann- Marie Andreasson.

Samtidigt innebär den krassa ekonomin i en glesbygdskommun som Arvika att inkomster från skogen är mer än välkomna. Ett uttryckt politiskt mål är att också tjäna pengar på skogen för att täcka kostnader inom andra delar av kommunen. Heureka-analyserna visar att det är möjligt att få mer rekreationsanpassning samtidigt som skogsbruksekonomin förbättras. Och att det kan ske samtidigt som de ekologiska värdena ökar.

Ny inriktning för skötseln

Skogssällskapets Claes Hallgren, som förvaltar Arvika kommuns skogsinnehav, menar att det blir en ny inriktning på kommunens skogsskötsel från och med nu.

– Analyserna visar att det blir bättre ekonomi för kommunen om vi slutavverkar många av de bestånd som enligt skogsbruksplanen skulle ha gallrats. Och när vi slutavverkar kommer vi att undvika kalhyggen nära tätorterna. Det blir istället luckhuggning i syfte att skapa en skog som upplevs ljus och oregelbunden, och vid gallring kommer vi att lämna mer lövträd än tidigare, säger han.

Claes Hallgren välkomnar liksom Ann-Marie Andreasson en ökad tydlighet från politiskt håll.

– Som skogsförvaltare kan jag utföra mitt jobb på ett helt annat sätt när jag har en långsiktig strategi att utgå ifrån istället för en kortsiktig skogsbruksplan som i första hand är en beskrivning av hur skogen ser ut.

TEXT: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.