Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Ökade priser på bred front

Skogssällskapets skogsindex mars 2018.Förstora bilden

Skogsindex för mars 2018. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Virkespriserna fortsätter att öka – något som bäddar för fortsatta prisökningar även på skogsfastigheter. Starkast är utvecklingen i Götaland, men även i norra Sverige är trenden positiv. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetsexpert Skogssällskapet.

Ulrik Abelson

Svensk skogsindustri går på högvarv. Massa- och pappersindustrin har en stark efterfrågan på sina produkter och likaså sågverken, med en långvarig prisökning på trävaror som tidsmässigt är av rekordkaraktär. Allt detta gör att virkesmarknaden är mycket stark just nu. Priserna har ökat mest i södra Sverige, men ökade virkespriser rör sig norröver efterhand. Det visar samman­ställningen av skogsindex för mars 2018.

– Det vi ser är att efterfrågan på virke är väldigt stor och detta, i kombination med små virkeslager, har bidragit till succesiva prisökningar på virket, säger Ulrik Abelson,  fastighetsexpert på Skogssällskapet.

Ser vi till fastighetspriserna stiger även dessa, om än lite mer försiktigt. Samtidigt bäddar den goda virkesmarknaden för fortsatta prisökningar även här, enligt Ulrik Abelson.

– Det vi kan säga är att skogsmarks­priserna ökar snabbast i södra Sverige, främst Götaland, men även i norra Sverige har skogsmarkspriserna ökat. Självklart finns det undantag för vissa områden, till exempel norra Värmland, där prisbilden är relativt oförändrad, säger han.

Resultatet av dessa förändringar är att skogsindex (skogsmarkspriset dividerat med virkesavkastningen) per mars 2018 minskar i hela landet: detta eftersom virkespriserna ökar mer än skogsmarkspriserna. Utifrån nuvarande relation på skogsindex är det alltså mer fördelaktigt att köpa skog nu jämfört med i höstas.

Ytterligare skäl till att det är fördelaktigt att investera i skogsmark nu är det alltjämt låga ränteläget.

– Det gör att det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Samtidigt är detta en förklaring till att priserna på fastigheter kan komma att fortsätta stiga, säger Ulrik Abelson.

Ännu ett motiv till att fastighets­priserna kan komma att öka framöver är att det generellt sett, och över lång tid, har varit ett lågt utbud av skogsfastigheter. Efterfrågan är helt enkelt större än utbudet.

– Samtidigt ska man ha i minnet att skogsmarkspriser ofta tenderar att gå upp i goda tider med bra virkespriser, men inte falla tillbaka lika mycket om virkespriset och konjunkturen vänder neråt. Förklaringen är att marknaden för skogsfastigheter är lite trögrörlig. Många kan tänka sig att behålla en skogsfastighet och fortsätta bruka den om man upplever att fastighets­priserna är ofördelaktiga, för att sedan sälja när marknaden blir bättre, säger Ulrik Abelson.

Ett undantag från den starka prisutvecklingen är priset på mindre bostadsdominerade lantbruks­fastigheter som i viss mån följer utvecklingen på bostadsmarknaden, förklarar Ulrik Abelson. Bostads­marknaden är prismässigt under inbromsning, tydligast är det i Stockholmsområdet där bostadspriserna sjunker något.

– På skogsfastigheter med mycket byggnader kan man alltid dra vissa paralleller till bostadsmarknaden, även om det är fundamentalt olika marknader. Men läget på bostads­marknaden påverkar ändå, framför allt på ett psykologiskt plan.

TEXT: Malin Letser

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogs­fastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.