”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

Blandskog. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika röjningsstrategier i blandskog med tall och björk kan uppfylla kombinerade mål av virkesproduktion, riskspridning och ökad biologisk mångfald.

Emma Holmström, SLU

Emma Holmström

Berätta om ditt forskningsprojekt!

– I Sverige har man börjat få upp ögonen för blandskogens fördelar, både vad gäller biologisk mångfald och ökade rekreationsvärden. Man har också sett att blandskogen ger möjlighet att sprida riskerna – en nyplanterad skog med fler än ett trädslag blir mindre känslig för skador från till exempel vilt och insekter. I det här projektet jobbar jag med ett blandskogsförsök med planterad tall och spontant, naturligt föryngrad björk i norra Sverige. Jag ska bland annat undersöka om betesskador på tall påverkas av hur mycket björk som finns kvar efter röjning, och studera skillnaderna i tillväxt för tall och björk genom att testa olika sätt att blanda de två trädslagen.

Varför är den här forskningen viktig?

– Ett sätt att skapa variation i skogslandskapet kan vara att aktivt sköta och bevara blandskogsmiljöer, inte minst med tanke på klimatförändringarna, som innebär påfrestningar på skogen och en ökad risk för olika skador. I stor skala och på lång sikt ger blandskogen ökad biologisk mångfald i landskapet.

På vilket sätt kan den här forskningen komma till nytta för mig som skogsägare?

– Den här typen av långsiktiga försök i blandskog bidrar till kunskap och förståelse som kan utgöra underlag vid beslut om trädslagsval. Man kommer att kunna följa det här försöket under hela resans gång via en öppen databas och se beståndens utveckling genom olika röjnings- och gallringsmetoder, ända till slutavverkning. Som skogsägare kan man använda försöket som inspiration och få tips och råd kring hur man kan röja och gallra beroende på vilken skog man vill ha och vilka mål man har med den. Det blir väldigt spännande!

Text: Therese Johansson

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.