Skogsbruk med varsam hand

Stefan Olsson och Marianne Larsson.

Stefan Olsson, vd för Stiftelsen Skånska Landskap, och Marianne Larsson, chef för Skogssällskapets affärsområde Naturupplevelser, sköter skånska skogar tillsammans. Foto: Magnus Torle

I Skåne bedrivs effektivt skogsbruk samtidigt som stor hänsyn tas till skogens sociala värden. Det är Stiftelsen Skånska Landskap som med hjälp av Skogssällskapet brukar skogen med varsam hand. Resultatet blir något sämre avkastning men stora vinster för samhället och miljön.

Informationstavla längs med Skåneleden.

Informationstavlor är viktiga.

Stiftelsen Skånska Landskap vill underlätta för människor att upptäcka och besöka naturen. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att alla ska få en bra naturupplevelse. Stiftelsen bedriver även skogsbruk på 7 000 hektar produktiv skogsmark.

– Vi brukar skogen på traditionellt sätt men tar många sociala och miljömässiga hänsyn som gör att vi kan nå målen med vår verksamhet. Även om vi förlorar en del ekonomiskt gör vi andra vinster i form av mjuka värden, som är svåra att uppskatta i pengar, säger Stefan Olsson, vd för Stiftelsen Skånska Landskap.

– Med hjälp av Skogssällskapet gjorde vi nyligen en Heureka-analys där vi försökte spegla vilka hänsyn vi vill ta i vårt skogsbruk. En av konsekvenserna av vårt sätt att arbeta är att det blir ungefär 15 procent mindre ekonomisk avkastning. Men det tycker vi är högst rimligt med tanke på allt vi, och inte minst samhället, vinner genom att ta hänsyn till miljön och skogens sociala värden, menar Stefan Olsson.

Stiftelsen har hand om 19 strövområden i Skåne. I dessa har man iordningställt markerade stigar, informationstavlor, toaletter, grillplatser, bord och bänkar samt fågel- och utsiktstorn. I flera strövområden bedrivs utomhuspedagogik, där 9 000 barn varje år får uppleva naturen med hjälp av särskilda ledare i naturskolan.

Människor vill helst vandra i blandskog, och en av stiftelsens målsättningar är att så många som möjligt ska komma ut i och uppleva skogen.

Den allmännyttiga delen av stiftelsens verksamhet är bidragsfinansierad till 95 procent, där Region Skåne står för lejonparten av bidragen.

– Utöver vår egen skog förvaltar vi fem andra stiftelsers mark, och avkastningen från skogsfastigheterna stannar i respektive stiftelse och används i enlighet med stiftelsens stadgar. Vår egen stiftelse kan använda medel från skogsbruket till att finansiera den allmännyttiga verksamheten, säger Stefan Olsson.

En stor del av stiftelsens arbete är utlagt på entreprenörer, där Skogssällskapet är störst och har hand om ungefär 90 procent av verksamheten.

Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist på Skogssällskapet.

Markus Abrahamsson.

– Vi genomför alla skogsbruksåtgärder och då tar vi mer hänsyn än lagen kräver, och vad som är brukligt. När vi exempelvis plockat ner gran planterar vi löv i större utsträckning än normalt, säger Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist på Skogssällskapet.

– Vid slutavverkning lämnar vi mer lövträd kvar, och inga tallar huggs ner. För att stärka den biologiska mångfalden lämnar och skapar vi mer död ved än vad vi annars gör. När vi gallrar låter vi lövträden i beståndet stå kvar och gallrar bort granen, i motsats till den vanligare åtgärden att låta granen stå kvar och ta bort lövet, berättar Markus Abrahamsson.

Träd som står nära vandringsleder lämnas och blir äldre än de skulle ha blivit vid traditionell gallring. I flera strövområden får skogen helt enkelt vara kvar längre eftersom det ser bättre ut.

– Det som också skiljer sig från det vanliga skogsbruket är att vi försöker skapa skiftande skogar. Människor vill helst vandra i blandskog, och en av stiftelsens målsättningar är att så många som möjligt ska komma ut i och uppleva skogen, säger Markus Abrahamsson och fortsätter:

– Härlighets- och sociala värden går inte att räkna i pengar, men framtidens melodi kan vara att göra som Stiftelsen Skånska Landskap, att ha större riskspridning där man satsar på både gran, tall och löv och samtidigt får en inbjudande, vacker och tillgänglig skog med stor biologisk mångfald.

Skogssällskapet genomför Stiftelsen Skånska Landskaps skogsbruksåtgärder och har även hand om mycket av det som ryms inom affärsområde Naturupplevelser; alltifrån rådgivning till praktiskt utförande inom naturvård, viltvård, rekreation, friluftsliv och utomhuspedagogik i tätt samarbete med den skogliga förvaltaren. Tack vare detta skapas stora samordningsvinster, och hela den skogliga nyttan uppstår först när skogsbruket integreras med skogens sociala värden.

– Inom naturvården har vi specialister som ser till att kraven uppfylls enligt de lagar och regler som finns för skogar som är skyddade enligt lag. Vi sköter bland annat röjningar och naturvårdsbränningar och rycker plantor. Vi arbetar på många olika sätt för att skapa och utveckla biologisk mångfald, säger Marianne Larsson, tillförordnad chef för Skogssällskapets affärsområde Naturupplevelser.

– På stiftelsens 19 strövområden sköter vi drift och underhåll, projektering och anläggning av ny rekreativ infrastruktur. Vi ser till att det är rent och snyggt så besökaren alltid ska känna sig välkommen och lockas till återbesök.

Längs Skåneleden, en drygt 100 mil lång vandringsled genom hela Skåne, genomför Skogssällskapet bland annat kvalitetssäkring via statusinventeringar, agerar samordnare mellan berörda kommuner samt utvecklar leden.

TEXT: Stefan Hällberg

Stiftelsen Skånska Landskap:

  • Bildades 2004 av Region Skåne. Sedan 2010 är stiftelsen en självständig organisation med anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av verksamheten.
  • Ansvarar för 19 strövområden över hela Skåne.
  • Har hand om 10 000 hektar mark, varav 20 procent är naturreservat. Äger delar av marken men förvaltar även fem andra stiftelsers mark.
  • Skogsbruket ska lämna avkastning till stiftelserna. Tar i skogsbruket hänsyn till miljön och sociala värden. Avverkad volym 2013, 47 000 m3fub.
  • Har åtta anställda med Stefan Olsson som vd. Kontor i Hässleholm.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.