Utbildningsdag i hänsyn vid markberedning

Markberedning är en åtgärd som bidrar till högre plantöverlevnad och bättre tillväxt. Samtidigt påverkas marken i hög grad, något som gör att kunskap hos dem som planerar och utför åtgärden är central. Som ett led i Skogssällskapets kvalitets- och hållbarhets­arbete utbildas all skoglig personal i hänsyn vid markberedning under hösten 2018.

Alexander Karlsson, skogsförvaltare i Uppsala. Foto: Ulrika Lagerlöf

Alexander Karlsson

– Man måste tänka hänsyn i alla led i kedjan, från planering till själva utförandet. Det är en liten extra insats som gör stor skillnad, säger Alexander Karlsson, skogsförvaltare i Uppsala.

Tillsammans med personal och entreprenörer i området deltog Alexander på en utbildningsdag på Skogssällskapets fastighet Bredvik utanför Norrtälje, i slutet av september 2018.

Kursen hölls av Tomas Axelson, skogsmiljökonsult på Greensway, och berörde hänsyn till naturvärden, kulturvärden och sociala värden vid markberedning. Naturvärden kan till exempel vara naturvärdesträd, liggande döda träd eller våtmarker som finns på fastigheten. Kulturvärden kan vara allt ifrån fornminnen till torpgrunder och kolbottnar. Sociala värden är till exempel allmänt brukade stigar och leder samt upplevelsevärden i olika former.

– Markberedning har stor påverkan på marken och upplevs ofta rent estetiskt som något negativt. Därför är det viktigt att alla som planerar eller utför åtgärden har tillräcklig kunskap för att minimera påverkan på miljön runtomkring, och säkerställa att man tar den hänsyn som krävs, säger Staffan Mattsson, utvecklingschef på Skogssällskapet.

En tumregel är att hålla fem meters avstånd till hänsynsytor vid markberedning. Då påverkar man inte det som är skyddsvärt och man undviker också att framtida plantor växer in över till exempel en kvarlämnad husgrund. Om det finns fornlämningar träder kulturmiljölagen in, och då krävs samråd med länsstyrelsen i varje enskilt fall.

Alexander Karlsson var nöjd med kursen, och ser att kunskapen kommer till användning i hans dagliga arbete.

– Under kursen fick vi utbildning i naturhänsyn i fuktiga områden, som till exempel hur hänsyn ska tas vid stående sumpskog och i kantzoner mot bäckar och sjöar. Jag uppskattade verkligen den här möjligheten till att få utbildning tillsammans med våra entreprenörer. Vi fick chans att i fält diskutera olika frågor som kan uppstå, något som kommer att göra det enklare att undvika missförstånd i framtiden, säger Alexander.

TEXT: Carl Kling

Därför markbereder man

Målet med markberedning är att plantan ska överleva och få en bra start i livet. Man markbereder för att:

  • minska konkurrensen om vatten, näring och solljus från andra växter,
  • minska risken för insektsskador genom att öka avståndet till annan vegetation,
  • höja temperaturen i jorden, vilket är bra för att främja rötternas utveckling och minska risken för frostskador på rötter och plantor,
  • ge rötterna balanserad tillgång till syre och vatten samt god näringstillförsel,
  • skapa tillräckligt många bra planteringspunkter.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.