Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsmål

Skogssällskapets hållbarhetsmål är upprättade med vår miljöpolicy och våra betydande miljöaspekter som grund. Hållbarhetsmålen ska hjälpa oss att ständigt förbättra oss vad gäller vår miljöpåverkan och att följa vår förbättring.

Övergripande hållbarhetsmål:

Öka den certifierade arealen. Då vi ser certifiering som ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett hållbart skogsbruk har Skogssällskapets ledning beslutat att den certifierade andelen under 2022 ska öka till 60 % av den totala förvaltade arealen.

Övriga hållbarhetsmål:

  • Markskoning: Minst 90 % av alla trakter ska vara utan körska­dor, allvarliga körskador ska inte förekomma. Under 2021 var 94 % av alla inventerade trakter godkända (93 % 2020). Fokus har under året legat på avverkning av granbarkborre och NS-­skötsel har prioriterats ner.
  • Naturvårdande skötsel: Bestånd med målklassningen Naturvårdande skötsel (NS) ska planeras och skötas enligt denna plan. För att uppnå målet ska Naturvårdande skötsel varje år utföras på en tiondel av den totala arealen som har målklassningen NS. Under 2021 utfördes åtgärder på 1 % av alla NS­-klassade avdelningar (1 % 2020).
  • Föryngringar: Den påverkade arealandelen vid markberedning ska minskas till maximalt 20 % i genomsnitt på markberedda hyggen. Under 2021 var påverkad areal 30 % (33 % under 2020). Överensstämmel­sen mellan beställning och utfall vid plantering ska vara minst 80 % tre år efter föryngring. Under 2021 var resultatet 56 % (71 % under 2020). Den stora försämringen beror sannolikt på de stora plantavgångar som orsakades av torrsommaren 2018, det vill säga det planteringsår som följts upp under 2021. Andelen förädlade plantor ska öka.