Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkespolicy

Antagen i oktober 2018.

För att Skogssällskapet ska kunna genomföra virkesaffärer med skogsägare eller virkesförmedlande företag gäller att virket inte får härstamma från:

  • avverkning som har skett i strid med civila eller traditionella rättigheter,
  • av Skogsstyrelsen definierade nyckelbiotoper, om inte ingreppet har skett i syfte att bevara och utveckla befintliga naturvärden,
  • områden där myndighet handlägger ärende om formell inlösen eller har erbjudit ersättning för formellt skydd,
  • genmodifierade träd,
  • illegal avverkning,
  • avverkning som innebär omföring av skog till annan markanvändning, annat än i den omfattning och under de förutsättningar som medges enligt FSC Controlled Wood.