Policy för socialt ansvarstagande

Skogssällskapets Förvaltning AB är certifierat enligt FSC® och PEFC och har därmed åtagit sig att följa dessa organisationers gällande standarder.

Skogssällskapets policy för socialt ansvarstagande innebär att:
 • Skogssällskapet följer gällande lagstiftning och arbetar för en säker arbetsmiljö som främjar hälsa och jämlikhet för anställda och entreprenörer.
 • Skogssällskapet accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete.
 • Vi bedriver en verksamhet som syftar till att optimera företagets avkastning med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljökrav.
 • Affärsmässiga relationer med våra samarbetspartners upprätthålls och Skogssällskapet upprättar och arkiverar skriftliga avtal med entreprenörer och kunder samt följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser.
 • Gällande lagstiftning ska följas för både egna anställda och för anställda hos anlitade entreprenörer.
 • Våra anställda erhåller löner och ersättningar enligt gällande avtal och lagar. Svenska kollektivavtalets bestämmelser utgör grund för överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Anställda och entreprenörer i Skogssällskapet har full frihet att organisera sig.
 • Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis.
 • Skogssällskapet strävar efter att rekrytera medarbetare med en hög kompetensnivå. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och uppmuntrar och driver löpande kompetensutveckling.
 • Skogssällskapet respekterar rennäringen i norra Sverige och dess behov.
 • Skogssällskapet stödjer principen om en bärkraftig landsbygdsutveckling i hela vårt verksamhetsområde och verkar för att upprätthålla goda affärskontakter med både lokala och större affärspartners under marknadsmässiga villkor.