Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Stöd genom landsbygdsprogrammet

Skogssällskapet får stöd för åtgärder genom Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden). Här kan du läsa om de insatser vi har fått stöd för.

EU-flagga

Syftet med investeringarna är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Fastigheten Haneström i Lilla Edet

14 hektar viltuthägnad kring energiskog på fd. åkermark.

Skogssällskapet har på sin fastighet Ryr 4:3 Lilla Edet ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet kring poppel som energigröda på jordbruksmark som inte brukas längre. För att förebygga viltbetnings- och fejningsskador har vi med hjälp av Jordbruksverket erhållit investeringsstöd för att hägna in hela området.

Läs mer om Haneström här

Tvärsjönäs, på fastigheten Floda i Lerum

10 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

Avverkning av gran, friställande av äldre, spärrgreniga ekar och utglesning bland de övriga. Friställning av ekar med håligheter. Alla gamla tallar sparas, och minst två yngre per hektar. Enstaka asp, sälg, oxel och rönn ska gynnas så att de finns kvar inom området. Vid utglesning prioriteras ekar med mest mossa på stammen. Vi skapar död ved genom ringbarkning eller högstubbar och lämnar toppen av i genomsnitt 15 lövträd/hektar. Vi lämnar och/eller skapar minst två rishögar med grenar från lövträd/hektar. Kulturlämningarna/Fornlämningarna som finns inom området får inte komma till skada eller täckas över med ris utan ska synliggöras.

Läs mer om Floda här

Fastigheten Amnehärad i Gullspång:

10,7 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

Att gran tas bort. Vi gynnar några grova björkar, aspar, lindar, fruktträd och ek genom att ta bort/ringbarka närstående träd. Träd och buskar på stenmur och jordkällare tas bort. Vi skapar död ved genom högstubbar och ringbarkar ett antal grövre björkar.
Kulturlämningarna/Fornlämningarna som finns inom området får inte komma till skada eller täckas över med ris utan ska synliggöras.

Läs mer om Amnehärad här

Högäset i Härryda

12,4 hektar skötsel av natur- och kulturmiljöer.

Investeringen består i huvudsak av:

  • Avverkning och röjning av all gran (enstaka fristående risgranar eller små grupper med smågranar har sparats).
  • Friställning av gamla spärrgreniga ekar och ekar med håligheter, samt utglesning bland övriga ekar. Vid utglesning har de ekar med mest mossa på stammen gynnats. Asp, oxel, apel, lönn, ask, sälg och rönn har gynnats så att de finns kvar inom området (i första hand de äldsta). Björk och klibbal har lämnas där inget annat funnits. Gamla tallar har friställts.
  • Tillskapande av död ved genom katning (skada), ringbarkning och högstubbar. Topparna från i genomsnitt 15 lövträd samt två rishögar med grenar från lövträd har lämnats per hektar.
  • Röjning utmed stigar och vägar för att förstärka de sociala värdena (äldre hassel har dock sparats).
  • Kultur- och fornlämningar har röjts fram så att de är tydliga.

Läs mer om Härryda här