Brattön i Munkedal

Viltåker på Sanneskogen

Viltåker på Sanneskogen. Foto: Magnus Strandberg

Brattön ligger söder om Hedekas i Bohuslän. Känslan av vildmark är påtaglig och naturen är varierad med inte minst stora topografiska skillnader. På Brattöns höjder snurrar de första vindkraftverken på Skogssällskapets mark.

Bäverdämmet.

Bäverdämmet Foto: M Strandberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Skogen domineras av barrträd. Tall och gran utgör nästan 95 procent av virkesförrådet. Åldersmässigt finns en övervikt av unga och medelålders skogar. Fastigheten har en väldigt stor variation i topografi varför också markernas karaktär varierar från magra tallhällar till bördiga gransluttningar. Den huvudsakliga inriktningen för skötseln är virkesproduktion. Utmaningar för skötseln på Brattön ligger dels i föryngringarna där snytbaggeskador är vanliga. Dessutom är fastigheten vindutsatt och skötseln av framförallt granskogarna måste bedrivas med detta i åtanke.

Naturvärden

Naturvärdena på den stora fastigheten Brattön är framförallt knutna till kantzoner mot vattendrag och till rasbranter.

På Sanneskogen våtmarksområden tillskapats för att förstärka både naturvärden, rekreationsvärden och jaktvärden.

Kunskapsutveckling

På Brattön har Skogforsk en försöksyta i en etableringsstudie med poppel och hybridasp på skogsmark. Dessutom har vi själva några ytor där vi dels vill demonstrera effekten av att använda markberedning vid plantering (något som är relativt ovanligt i området) och dels vill demonstrera effekten av att använda högförädlat istället för ordinarie plantmaterial av gran.

För besökaren

Det finns inga direkta stigar eller vandringsleder på Brattön, så här får du vandra rätt ut i skogen. Bär och svampplockning är populärt på fastigheten.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

På Brattön pågår ett arbete med att utveckla natur och landsskapsvärden genom naturvårdande skötsel och återskapande av betesmarker.

Vi ska samtidigt aktivt arbeta för att öka den skogliga produktionen genom plantering av högförädlat plantmaterial efter avverkning.

Vindkraft är etablerad på Brattön. Det finns planer på ytterligare en etapp.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel i tidningen Skogsvärden

Robert Wiik

Robert Wiik

Fakta om Brattön

  • Areal: 1000 hektar, varav 800 hektar skogsmark.
  • Kommun: Munkedal och Färgelanda kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 1920-talet och tillköp har gjorts under 2010-talet och senast 2016.
  • Förvaltas av: Robert Wiik,+46 (521) 576 064,                               robert.wiik@skogssallskapet.se