Naturhänsyn

#Naturhänsyn

Naturhänsyn ska alltid tas vid avverkning. Här har vi samlat alla artiklar inom naturhänsyn.

För att värna mångfalden i skogen jobbar vi med olika nivåer av naturvård, dels genom att sätta av (skydda) skogen för naturvårdsändamål och dels generell naturhänsyn i produktionsskogen.

Vi skiljer på generell naturhänsyn och naturvårdande skötsel här i kunskapsbanken, där naturvårdande skötsel är aktiva åtgärder för att främja naturvärden i de avsatta områdena, medan generell hänsyn framförallt handlar om att spara och undanta ytor och strukturer vid avverkning och annan skogsskötsel för att höja naturvärden i den brukade skogen.

Vid generell hänsyn beaktas de värden som finns i avverknings­beståndet, och kan komma att finnas inför framtiden. I praktiken innebär det att mindre avvikande skogsområden, träd nära vattendrag, högstubbar, evighetsträd och död ved lämnas vid slutavverkning för att gynna exempelvis fåglar, insekter, mossor och lavar.

Hur naturhänsynen utformas har stor betydelse för vilken effekt den får. Forskning visar att man med enkla medel kan öka nyttan med den hänsyn som lämnas. Genom att till exempel lämna runda hänsynsytor hellre än avlånga och genom att tänka på variationen – både inom och mellan hänsynsytorna – gör hänsynen större nytta.

Artiklar & reportage

  1. Skogsbrukets målbilder: Bra miljöhänsyn på väg att bli norm

    Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn kommit överens om en gemensam syn på hur man bäst tar hänsyn till miljön vid avverkning. En ny rapport från Skogsstyrelsen visar nu att dessa så kallade målbilder är på god väg att bli norm i skogsbruket.

  2. Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

    En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här

  3. Tänk på kanteffekten vid avverkning runt nyckelbiotoper

    Nyckelbiotoper – små skogsområden med höga naturvärden – kan fungera som livsrum på längre sikt för naturvårds­intressanta svampar som lever av död ved. Men skogsägare behöver i så fall ta hänsyn till de negativa kanteffekter som uppstår vid avverkning i

  4. Forskarnas tips för fler och bättre naturhänsyn på hygget

    Här är forskarnas tips på fler och bättre naturhänsyn på hygget. Råden bygger på tidigare och på nya rön hämtade från forskningsprogrammet Smart Hänsyn.

  5. Nya forskningsrön om nyttan av naturhänsyn på hyggen

    Naturhänsyn vid avverkning verkar fungera. Det visar en genomgång av forskning på området. Men det behövs mer naturhänsyn och bättre kunskap om vad enskilda arter behöver för att vara livskraftiga.

  6. Hur hittar vi balanspunkten mellan ekonomi och biologisk mångfald?

    På hygget plockas nästan allt virke ut. I naturskogen ligger den döda veden kvar. Det är en förklaring till att de svenska produktionsskogarna ligger i topp när det gäller ekonomiskt värde, men i botten ifråga om livsrum för bl.a. tjäder och vitryggig

  7. Så sköter du kantzonerna för bättre ekonomi och naturvård

    Att spara trädbevuxna kantzoner nära vattendrag skapar stor nytta för ekosystemet – både på land och i vattnet. Nya forskningsresultat visar nu att sättet att sköta kantzonerna har stor betydelse både för den biologiska funktionen och markägarens ekonomi.

  8. Hotspots ändrar synen på naturhänsyn

    Vid avverkning lämnar skogsbruket en skyddszon runt vattendragen där träden får stå kvar. Vanligtvis är skyddszonen av standardbredd, men det skulle vara bättre om den anpassades till landskapets hydrologi. – Det skulle alla vinna på, menar forskaren

  9. Tjäder och vindkraft

    I skogsområdet på Galtryggen nordost om Karlstad har planeringen av en vindkraftspark stött på patrull.

  10. Tjäder i din skog: Så tar du hänsyn

    Har du tjäder på din fastighet är du skyldig att ta hänsyn till fågelns behov. Men det finns olika uppfattningar om hur det ska göras. Skogsvärden har frågat några experter om råd.

Våra tjänster inom Naturhänsyn

Aktuella projekt inom Naturhänsyn